• ZORUNLU SSK SİGORTALILIĞININ BAŞLAMASIYLA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ

  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/5405
  2004/9409
  18.10.2004
  İlgili Kanun / Madde
  506S.SSK/85
   
   
  • ZORUNLU SSK SİGORTALILIĞININ BAŞLAMASIYLA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ
    ÖZETİ: Zorunlu SSK sigortalılığının başlaması ile 506 sayılı Kanunun 85. maddesi gereğince isteğe bağlı sigortalılık sona erer.Davacının 01.11.1995 tarihinde sona eren zorunlu sigortalılığından sonra Kuruma verilmiş isteğe bağlı sigortalılığa dair yazılı başvurusu bulunmadığı gibi 16.07.1997 tarihine kadar düzenli şekilde primin ödemesi de mevcut değildir.Bu nedenle bu iki tarih arasındaki süre yönünden isteğe bağlı sigortalılığa karar verilemez.
               

            Davacı, mecburi sigortayla çakışmayan isteğe bağlı sigortalılığının geçerli sayılarak, 01.03.2002 tarihinden itibaren yaşlılık aylığına hak kazandığının tespiti ile aksine olan Kurum işleminin iptaline karar verilmesini istemiştir.

  Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne  karar vermiştir.
   
       Hükmün, davalı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi  Aydın Eser tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

       Zorunlu SSK sigortalılığının başlaması ile 506 sayılı Kanunun 85. maddesi gereğince isteğe bağlı sigortalılık sona erer.Davacının 01.11.1995 tarihinde sona eren zorunlu sigortalılığından sonra Kuruma verilmiş isteğe bağlı sigortalılığa dair yazılı başvurusu bulunmadığı gibi 16.07.1997 tarihine kadar düzenli şekilde primin ödemesi de mevcut değildir.Bu nedenle bu iki tarih arasındaki süre yönünden isteğe bağlı sigortalılığa karar verilemez.Öte yandan davacının 26.02.2002 tarihinde tahsis talebinde bulunmuş olması karşısında tahsis koşulları bakımından geçici 81. madde delaletiyle 4447 sayılı Kanunla getirilen değişiklikten önceki şekli ile 506 sayılı Kanunun 60. maddesinin uygulanması gerekir.Bu çerçevede söz konusu maddede belirtilen yaş ve prim ödeme gün sayılarının gerçekleşmemiş olması karşısında davacının tahsisine ilişkin talebinin reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme sonucu yaşlılık aylığının bağlanmasına karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
       O hâlde, davalının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

       SOUNÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, Üye Ali Suat Ertosun’un muhalefetine karşı; Başkan Coşkun Erbaş, Üyeler M.Zafer Erdoğan, Coşkun Öztürk ve Ali Göcen’in oylarıyla ve oyçokluğuyla 18.10.2004 gününde karar verildi.
   
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ