• ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALILIĞINDAN SONRA TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ BAŞLAMASI

  İlgili Kanun / Madde
  2926.S.SSK.T. BAĞ KUR/2

  T.C
  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ 

  Esas No. 2008/8638
  Karar No. 2008/10196
  Tarihi: 14.07.2008                     

  l ZORUNLU BAĞ-KUR SİGORTALILIĞINDAN SONRA TARIM BAĞ-KUR SİGORTALILIĞININ BAŞLAMASI

  ÖZETİ: Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 14.02.2007 gün ve 2007/21–73–71 sayılı Kararında da açıkça belirtildiği gibi zorunlu sigortalılığının bir yıldan fazla sürmesi ve bu nedenle de anılan "bir yıllık makul süreyi" aşmış olması karşısında yeniden 2926 sayılı Kanun kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalılığının kabulü için; bu sigortalılık kapsamında prim ödemesi ya da ürün teslimatı yapılması halinde prim ödeme veya tevkifat tarihini takip eden ay başından geçerli olmak üzere yeniden Tarım Bağ-Kur sigortalılığının başlatılması mümkün olabilecektir.

  DAVA: Davacı, 01.07.1994–01.04.2003 tarihleri arasında tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün, davalı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Mehmet Şahin tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve
  aşağıdaki karar tespit edildi.
  Teslim ettiği ürün bedelinden yapılan kesinti gözetilerek 01. 07. 1994–01. 04. 20.03 tarihleri arasında 1479 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olduğu hizmetler dışında Tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespiti istemi, yazılı gerekçelerle kabul edilmiştir.
  Davada öncelikle çözülmesi gereken hukuksal sorun; tescil ya da tevkifata dayalı olarak başlayan Tarım Bağ-Kur sigortalılığının devamı sürecinde devreye giren ve bir yıl ve daha fazla süreyle devam eden başka bir zorunlu sigortalılık nedeniyle, Tarım Bağ-Kur sigortalılığının sona erip ermeyeceği, başka bir anlatımla; Tarım Bağ-Kur sigortalılığı devam eden kişinin 506 veya 1479 sayılı Kanunlar kapsamında zorunlu sigortalı olması ve bu sigortalılığının bir yıl ve daha fazla sürmesi halinde, yeniden tescil başvurusu olmadığı gibi prim ödemesi ya da ürün teslimatı nedeniyle tevkifatı da bulunmayan bu kişinin boşlukta geçen dönemde devam eden tarımsal faaliyetine rağmen Tarım Bağ-Kur sigortalısı sayılıp sayılamayacağı noktasında toplanmaktadır.
  Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 14.02.2007 gün ve 2007/21–73–71 sayılı Kararında da açıkça belirtildiği gibi zorunlu sigortalılığının bir yıldan fazla sürmesi ve bu nedenle de anılan "bir yıllık makul süreyi" aşmış olması karşısında yeniden 2926 sayılı Kanun kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalılığının kabulü için; bu sigortalılık kapsamında prim ödemesi ya da ürün teslimatı yapılması halinde prim ödeme veya tevkifat tarihini takip eden ay başından geçerli olmak üzere yeniden Tarım Bağ-Kur sigortalılığının başlatılması mümkün olabilecektir.
  Davacının ürün bedelinden 10.06.1994 tarihinde yapılan prim tevkifatını takip eden aybaşı–01.07.1994 tarihinde başlayan 2926 sayılı Kanun kapsamındaki Tarım Bağ-Kur sigortalılığı muhtarlık faaliyeti nedeniyle 21.05.1998 tarihinde sona ermiş, 1479 sayılı Yasa kapsamındaki Bağ-Kur sigortalılığı, bir yıllık makul süreyi aşarak 29.02.2000 tarihinde son bulmuş ve bu tarihten sonra 2926 sayılı Kanuna tabi sigortalılığını sürdürmek konusunda iradesini ortaya koyacak herhangi bir başvurusu veya ürün bedelinden kesinti ya da prim ödemesi eylemi gerçekleşmediği halde davacının
  29.02.2000-01.04.2003 tarihleri arasında 2926 sayılı Kanun kapsamında Tarım Bağ-Kur sigortalısı olduğunun tespitine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
  O halde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 14.07.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ