• ZARARIN OLUŞUMUNDA İŞVERENİN KUSURUNUN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2007/24006
  2007/28122
  25.09.2007
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/38
   
  •  
  •  
  • ZARARIN OLUŞUMUNDA İŞVERENİN KUSURUNUN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI
  • MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUĞUN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI
  • BAŞKA İŞÇİLERİN KUSURUNUN OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASI
    ÖZETİ: Zararın doğmasından davacı işverenin müterrafık kusurunun bulunup bulunmadığı araştırılmış değildir. Bu husus belirlenmeden eksik inceleme ile zararın doğmasında tüm kusurun işçilerde bulunduğu kabul edilerek sonuca gidilmesi hatalıdır.
  Diğer taraftan aleyhine hüküm kurulan davalı işçilerin sorumluğunun müşterek ve müteselsilen sorumluluğa dayanıp dayanmadığı tespit edilmeli, müşterek ve müteselsilen sorumluluk mevcut değil ise paylarına düşen zarar miktarı belirlenerek aleyhine hüküm kurulmalıdır. Müşterek ve müteselsilen sorumluluk sözkonusu ise zararın doğmasında fiilleri bulunan davada taraf olmayan işçilere davanın ihbar edilip edilmeyeceği hususunda aleyhine hüküm kurulan davalılara imkan tanınmalı ve sonucuna göre hüküm kurulmalıdır. Eksik inceleme sonucu verilen karar hatalıdır
               
  DAVA:            Davacı, tazminat alacağının ödetilmesine karar verilmesini
  istemiştir.
    Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
    Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş ve davalılar avukatınca duruşma talep edilmiş ise de; işin mahiyeti itibarıyla duruşma isteminin reddine, incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının temyiz itirazlarının reddine.
  2-Davalıların temyizine gelince;                                                                             '
  Aleyhlerine hüküm kurulan davalı ve davacı işverene ait işyerinde çalışan işçilerle davada taraf olmayan ve bazı işyeri işçilerinin vardiyalarının işverence tek taraflı olarak değiştirildiği ve bu değişmenin işyeri ve sendikaya usulünce bildirilmediğinden bazı işçilerin 8-16.30 vardiyasında işbaşı yapmadıkları, daha sonraki vardiyalara geldiklerinde işbaşı kartlarının işverence toplandığı ve işçilere iade olunmadığı, bu kargaşa sebebiyle işyerinde tüm işçilerin çalışamadığı, dava konusu yapılan zararında bu süre içerisinde işyerinde çalışma yapılamamasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Zararın doğmasından davacı işverenin müterrafık kusurunun bulunup bulunmadığı araştırılmış değildir. Bu husus belirlenmeden eksik inceleme ile zararın doğmasında tüm kusurun işçilerde bulunduğu kabul edilerek sonuca gidilmesi hatalıdır.
  Diğer taraftan aleyhine hüküm kurulan davalı işçilerin sorumluğunun müşterek ve müteselsilen sorumluluğa dayanıp dayanmadığı tespit edilmeli, müşterek ve müteselsilen sorumluluk mevcut değil ise paylarına düşen zarar miktarı belirlenerek aleyhine hüküm kurulmalıdır. Müşterek ve müteselsilen sorumluluk sözkonusu ise zararın doğmasında fiilleri bulunan davada taraf olmayan işçilere davanın ihbar edilip edilmeyeceği hususunda aleyhine hüküm kurulan davalılara imkan tanınmalı ve sonucuna göre hüküm kurulmalıdır. Eksik inceleme sonucu verilen karar hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.9.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ