• ZARAR MİKTARI BELİRLENİRKEN PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN İNDİRİLMESİNİN GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  818 S.BK/41

  T.C
  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2008/9750
  Karar No. 2008/10037
  Tarihi: 30.06.2008                     

  l ZARAR MİKTARI BELİRLENİRKEN PEŞİN SERMAYE DEĞERİNİN İNDİRİLMESİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ: Davacının istemi nitelikçe Kurumca karşılanmayan zararın giderilmesine yöneliktir. Bu nedenle, mükerrer ödemeyi ve haksız zenginleşmeyi önlemek için Kurum tarafından sigortalıya bağlanan gelirin peşin sermaye değerinin belirlenen zarardan indirilmesinde yasal zorunluluk olduğu açıktır. Bu bakımdan öncelikle, sigortalının işverenden isteyebileceği tazminatın asgari ücretlerindeki artışlarda göz önünde tutularak yeniden saptanması gerektiği hukuksal gerçeği ortadadır. Bundan başka 2002/999 Esas sayılı dosya, Kurumun rücu alacağına yönelik olup, anılan dosyada, sigortalı işçi taraf olmadığından, sigortalı için belirlenen tazminatı işveren kesin hüküm çevresinde ödemediğinden, söz konusu dosyada verilen kararın ve alınan bilirkişi raporunun bu davada Kurumun rücu alacağı dışında kesin delil niteliğinde ve bağlayıcı nitelikte olduğu söylenemez.

  DAVA: Davacı, murisinin iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir.
  Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi M.Altan Çeliker tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillere hükmün dayandığı gerektirici nedenlerine göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki sair temyiz itirazlarının reddine.
  2- Dava, 25.12.1999 tarihinde meydana gelen iş kazası sonucu %100 oranında meslekte kazanma gücünü kaybeden sigortalının uğramış olduğu zararın giderilmesi istemine ilişkindir.
  Mahkemece, SGK Başkanlığı’nın açtığı rücuan tazminata ilişkin kesinleşen dosyada belirlenen tavan zarara bakıcı gideri eklenerek hüküm tarihine en yakın tarihte belli olan verilere göre hesaplanarak bildirilen peşin sermaye değeri indirilmek suretiyle davacının maddi zararının Kurumca karşılandığı gerekçesi ile istemin reddine karar verilmiş ise de maddi tazminatın belirlenmesinde hataya düşüldüğü anlaşılmaktadır.
  Davacının istemi nitelikçe Kurumca karşılanmayan zararın giderilmesine yöneliktir. Bu nedenle, mükerrer ödemeyi ve haksız zenginleşmeyi önlemek için Kurum tarafından sigortalıya bağlanan gelirin peşin sermaye değerinin belirlenen zarardan indirilmesinde yasal zorunluluk olduğu açıktır. Bu bakımdan öncelikle, sigortalının işverenden isteyebileceği tazminatın asgari ücretlerindeki artışlarda göz önünde tutularak yeniden saptanması gerektiği hukuksal gerçeği ortadadır. Bundan başka 2002/999 Esas sayılı dosya, Kurumun rücu alacağına yönelik olup, anılan dosyada, sigortalı işçi taraf olmadığından, sigortalı için belirlenen tazminatı işveren kesin hüküm çevresinde ödemediğinden, söz konusu dosyada verilen kararın ve alınan bilirkişi raporunun bu davada Kurumun rücu alacağı dışında kesin delil niteliğinde ve bağlayıcı nitelikte olduğu söylenemez.
  Yapılacak iş; sigortalının zararına, giderek tazminatına yeni veriler ve artan asgari ücret göz önünde bulundurularak yeniden saptamak ve saptana zarardan, hüküm tarihine en yakın tarihte yürürlükte bulunan kat sayı ile sigortalının gelirinde yapılan artışları Kurumdan sormak, bildirilen miktarı belirlenen zarardan indirmek ve taleple bağlı kalınarak karar vermekten ibarettir.
  Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önün de tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya, 30.6.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ