• ZAMAN AŞIMI İTİRAZI OLMADIĞI HALDE BİLİRKİŞİNİN HESAPLAMAYI ZAMAN AŞIMI İTİRAZI VARMIŞ GİBİ YAPMASI

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/14
  4857 S.İşK/41,44,46,47

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/293342
  Karar No: 2006/7383
  Tarihi:      27.03.2006

  l ZAMAN AŞIMI İTİRAZI OLMADIĞI HALDE BİLİRKİŞİNİN HESAPLAMAYI ZAMAN AŞIMI İTİRAZI VARMIŞ GİBİ YAPMASI
  l ZAMAN AŞIMI SAVUNMASININ DEFİ NİTELİĞİNDE OLDUĞU İÇİN RE'SEN DİKKATE ALINAMAYACAĞI

  ÖZETİ: Davalı tarafından cevap dilekçesinde veya yargılamanın ilerleyen safhalarında zamanaşımı itirazında bulunulmadığı halde bilirkişi tarafından zamanaşımı itirazında bulunulmuş gibi dava tarihinden geriye doğru yıllık izin ücreti, hafta tatili ve bayram tatili ücretlerinin hesaplanması ve mahkemece bu şekilde hüküm altına alınmış olması hatalıdır.
  Davalı tarafından ileri sürülmedikçe zamanaşımı savunması defi mahiyetinde olup mahkemece re'sen nazara alınamaz.

  DAVA: Davacı, ihbar,kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ile hafta, bayram ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davalı tarafından cevap dilekçesinde veya yargılamanın ilerleyen safhalarında zamanaşımı itirazında bulunulmadığı halde bilirkişi tarafından zamanaşımı itirazında bulunulmuş gibi dava tarihinden geriye doğru yıllık izin ücreti, hafta tatili ve bayram tatili ücretlerinin hesaplanması ve mahkemece bu şekilde hüküm altına alınmış olması hatalıdır.
  Davalı tarafından ileri sürülmedikçe zamanaşımı savunması defi mahiyetinde olup mahkemece re'sen nazara alınamaz.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.3.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ