• ZAMAN AŞIMI İTİRAZI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/41

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ  

  Esas No. 2007/30707
  Karar No. 2009/1788
  Tarihi: 09.02.2009                     

  l ZAMAN AŞIMI İTİRAZI
  l ISLAH SONRASI İLERİ SÜRÜLEN ZAMAN AŞIMI İTİRAZININ DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: Kısmi davada alacağın belirlendikten sonra, kalan miktarın ıslah sureti ile arttırılarak talep edilmesi kısmi ıslah olarak kabul edilmektedir. Kısmi ıslahta ıslah işleminin yapıldığı zamana kadar yapılmış, bütün usul işlemlerinin yapılmamış sayılmasına imkan yoktur. Davalı taraf açılan davada zamanaşımı itirazında bulunduğu gibi, ıslah ile arttırılan kısma da süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. Bu durumda ilk dava dilekçesi ile talep edilen miktarlar dışında, ıslah işlemi ile arttırılarak talep edilen yıllık ücretli izin, fazla mesai ve UBG tatil ücretlerinin arttırılan kısımları 23.03.2006 ıslah dilekçesi tarihine göre beş yıllık zamanaşımına uğramıştır. Zamanaşımı defi dikkate alınarak, yıllık ücretli izin, fazla mesai ve UBG tatil ücret alacaklarının dava dilekçesinde talep edilen miktarlar hüküm altına alınması gerekir. Bu alacaklardan zamanaşımına uğrayan ve ıslahla arttırılan miktarlarının zamanaşımı defi nedeni ile reddi gerekir.        

  DAVA: Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık ücretli izin, fazla mesai ve ulusal bayram ve genel tatil çalışmaları karşılığı ücret alacağının tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi B.Kar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten soma dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
    1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
    2- Hüküm altına alman kıdem tazminatı için fesih tarihinden itibaren mevduata fiilen uygulanan en yüksek faiz 1475 sayılı İş Kanununda öngörülmüştür. 854 sayılı Deniz İş Kanunu kapsamında gemi adamının hak ettiği kıdem tazminatı için bu faiz kuralının uygulanması olanağı yoktur. Bu itibarla hüküm altına alınan kıdem tazminatı için dava dilekçesinde istenilen miktar için dava ve ıslah ile arttırılan miktar için ıslah tarihinden itibaren 3095 sayılı yasa uyarınca yasal faiz uygulanmalıdır. (Hukuk Genel Kurulu 2003/9-80 E, 2003/130 K)
    3- Kısmi davada alacağın belirlendikten sonra, kalan miktarın ıslah sureti ile arttırılarak talep edilmesi kısmi ıslah olarak kabul edilmektedir. Kısmi ıslahta ıslah işleminin yapıldığı zamana kadar yapılmış, bütün usul işlemlerinin yapılmamış sayılmasına imkan yoktur. Davalı taraf açılan davada zamanaşımı itirazında bulunduğu gibi, ıslah ile arttırılan kısma da süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. Bu durumda ilk dava dilekçesi ile talep edilen miktarlar dışında, ıslah işlemi ile arttırılarak talep edilen yıllık ücretli izin, fazla mesai ve UBG tatil ücretlerinin arttırılan kısımları 23.03.2006 ıslah dilekçesi tarihine göre beş yıllık zamanaşımına uğramıştır. Zamanaşımı defi dikkate alınarak, yıllık ücretli izin, fazla mesai ve UBG tatil ücret alacaklarının dava dilekçesinde talep edilen miktarlar hüküm altına alınması gerekir. Bu alacaklardan zamanaşımına uğrayan ve ıslahla arttırılan miktarlarının zamanaşımı defi nedeni ile reddi gerekir.
    SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 09.02.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ