• YURT DIŞINDAN HASTALIK VE İŞSİZLİK GELİRİ ALMA

  İlgili Kanun / Madde
  3251.S.YHBHK/5

  T.C
  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ 

  Esas No. 2008/7336
  Karar No. 2008/9380
  Tarihi: 01.07.2008                     

  l YURT DIŞINDAN HASTALIK VE İŞSİZLİK GELİRİ ALMA
  l YURDA KESİN DÖNÜŞ KOŞULUNUN GERÇEKLEŞMEMİŞ OLMASI

  ÖZETİ: Davacının, dosya içerisinde mevcut sicil dosyasının incelenmesinde, 01.01.2007 tarihli hizmet belgesine göre 1996 yılı Eylül ayı da dahil olmak üzere, önce hastalık sonra da işsizlik geliri aldığı anlaşılması karşısında, davacının yaşlılık aylığına, bu gelirin kesildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazandığının gözetilmemesi ve yabancı sosyal güvenlik kurumunca hastalık ve işsizlik geliri ödenmesine devam edilen tarihleri kapsayacak şekilde yaşlılık aylığına hak kazandığına hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

  DAVA: Davacı, 01.12.1995 tarihi itibariyle yaşlılık aylığına hak kazandığının tespitine ve önceki aylıklarının 22.06.2007 tarihinden itibaren ödenmesine devam edilmesi gerektiğine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, ilâmında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne
  karar vermiştir.
  Hükmün, davalı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Özlem Hatiboğlu tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve
  aşağıdaki karar tespit edildi.
  Davacı,  30.11.1995 tarihinde kesin dönüş yaptığından bahisle, bu tarih itibariyle yaşlılık aylığına hak kazandığının tespiti ile kesilen aylığın yeniden ödenmeye başlatılması gerektiğine karar verilmesini talep etmiş,
  mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Davacının, dosya içerisinde mevcut sicil dosyasının incelenmesinde, 01.01.2007 tarihli hizmet belgesine göre 1996 yılı Eylül ayı da dahil olmak üzere, önce hastalık sonra da işsizlik geliri aldığı anlaşılması karşısında, davacının yaşlılık aylığına, bu gelirin kesildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazandığının gözetilmemesi ve yabancı sosyal güvenlik kurumunca hastalık ve işsizlik geliri ödenmesine devam edilen tarihleri kapsayacak şekilde yaşlılık aylığına hak kazandığına hükmedilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  Ne var ki;  bu hususun düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden hüküm bozulmamalı, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 438.  maddesi gereğince düzeltilerek onanmalıdır.
  SONUÇ: Hüküm fıkrasının silinerek, yerine;
  "1-Davanın Kısmen Kabulüne,
  Davacının 01.10.1996 tarihinden itibaren yaşlılık aylığına hak kazandığının ve Kesilen yaşlılık aylığının, kesintinin başladığı 22.06.2007 tarihinden itibaren ödenmeye devam edilmesi gerektiğinin Tespitine,
  2-Davalı kurum harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, peşin alınan 13,10 YTL harcın karar kesinleştikten sonra istek halinde davacıya iadesine,
  3-Avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca;
  a)Kabul edilen kısım üzerinden 500,00 YTL vekâlet ücretinin davalı kurumdan alınıp, davacıya,
  b)Reddedilen kısım üzerinden 500,00 YTL vekâlet ücretinin davacıdan alınıp davalı kuruma verilmesine,
  4-Davacı tarafından yapıları toplam 183,70 YTL’ nin kabul ve red dikkate alınarak 100,00 YTL’sinin davalı Kurumdan alınıp, davacıya verilmesine, artan miktarın davacı üzerinde bırakılmasına," sözcüklerinin yazılmasına ve hükmün bu şekliyle DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 01.07.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ