• YURT DIŞINDA ÇALIŞIRKEN İŞ KAZASI NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİREN İŞÇİ İÇİN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI HESABI

  İlgili Kanun / Madde
  5510 S. SSGSSK/12

  T.C.
  YARGITAY
  21. Hukuk Dairesi     

  Esas No. 2018/4005
  Karar No. 2019/2707
  Tarihi: 08.04.2019  

  l YURT DIŞINDA ÇALIŞIRKEN İŞ KAZASI NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİREN İŞÇİ İÇİN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI HESABI
  l KAZALI İŞÇİNİN YURT DIŞINDA YAPTIĞI İŞİ, YAŞI, KIDEMİ BELİRTİLEREK YURT İÇİNDE ALABİLECEĞİ ÜCRETİ BULUP BU ÜCRET ÜZERİNDEN YURT DIŞINDAKİ İŞİN SÜRESİNİN BİTİMİNE KADAR HESAP YAPILMASI GEREKTİĞİ
  l YURT DIŞINDA ÇALIŞTIĞI İŞİN OLASI SONA ERİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN AKTİF DÖNEMİN SONUNA KADAR HESAPLAMAYA ESAS ÜCRET OLARAK EMSAL ÜCRETİN ALINACAĞI
  l PASİF DÖNEMİN AGİ HARİÇ ASGARİ ÜCRET ESAS ALINARAK HESAPLANACAĞI

  ÖZETİ Somut olayda, davacılar murisinin yurt dışındaki ücreti üzerinden aktif yaşam süresinin sonuna kadar hesaplama yapılması ve bakiye ömür tablosunda dairemizce uygulanmakta olan PMF yaşam tablosu yerine TRH-2010 yaşam tablosunun uygulanması üzerine belirlenen maddi zarar üzerinde hükme varılması hatalı olmuştur.
  Yapılacak iş, davacılar murisinin yaptığı işi, yaşı, kıdemi belirtilmek suretiyle ilgili meslek odalarından olay tarihinde yurt içinde alabileceği emsal günlük net ücretleri sormak, murisin gerçek ücretini bu şekilde tespit ettikten sonra dosyanın hesap bilirkişisine tevdi ile sigortalının aktif dönem zararı bakımından kazalandığı işin yurt dışındaki muhtemel süresince Sosyal Güvenlik Kurumu tahkikat raporunda belirlenen rakamların net tutarları, yurt dışındaki muhtemel çalışma süresinin sonundan itibaren ise aktif dönem süresince yukarıda belirtilen esaslara göre yurt içinde alınabilecek emsal ücretlerin net tutarları ile pasif dönem için ise asgari geçim indiriminin hariç tutulmasıyla birlikte asgari ücret düzeyinde ücretler ile maddi zararın belirlenmesi, dairemizce itibar edilen PMF yaşam tablosunun ve bozma ilamından önce alınan 08/12/2015 tarihli hesap bilirkişi raporundaki diğer verilerin dikkate alınması suretiyle maddi zararların belirlenmesi ve karar verilmesidir.
  O halde, tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmelidir ve Bölge Adliye Mahkemesinin hükmü bozulmalıdır.

  DAVA: Davacılar vekili, ölümlü iş kazası nedeniyle, dava ve ıslah dilekleriyle birlikte, hak sahiplerinden eş için 629.409,56TL maddi, 150.000,00TL manevi; çocuk ... için 156.514,48TL maddi, 75.000,00TL manevi; çocuk ... için 347.666,34TL maddi, 75.000,00TL manevi tazminat talebinde bulunmuştur. 
  B) DAVALININ CEVABI: 
  Davalı vekili, iş kazası iddialarını, husumeti ve kusuru kabul etmediğini, bu nedenlerle tazminat davasının tarafı olamayacağını ve davanın reddedilmesi gerektiğini, kazanın yaşandığı aracın müvekkiline ait olmadığını savunarak, usule ve yasaya aykırı davanın reddedilmesini talep etmiştir. 
  C) İLK DERECE MAHKEMESİNİN KARARI : 
  Davacılar murisinin yurt dışında çalıştığı esnada 2.500TL USD doları karşılığında 4.388,00TL ile çalıştığı seçeneğe itibar edildiği ifade edilerek davacı eş için 629.409,56TL maddi, 150.000,00TL manevi; çocuk ... için 156.514,48TL maddi, 75.000,00TL manevi; çocuk ... için 347.666,34TL maddi, 75.000,00TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline hükmedilmiştir. 
  D) BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNİN KARARI: 
  Maddi tazminata esas alınan ücretin hatalı olduğu, taraflar arasındaki hizmet sözleşmesinde 1.389USD doları üzerinden aylık ücretin kararlaştırıldığı ve kaza tarihindeki kur karşılığının 1.746,81TL olduğu, hesap raporundaki bu ücret üzerinden belirlenen maddi zarar seçeneğinin hükme esas alınması gerektiği, manevi tazminat miktarlarının fazla olduğu, davalı vekilinin bu kapsamdaki istinaf başvurusunun kısmen kabul edildiği ifade edilerek, ilk derece mahkemesi kararın kaldırılmasına ve yerine davacılardan eş için 274.182,41TL maddi, 100.000,00TL manevi; çocuk ... için 68.368,40TL maddi, 50.000,00TL manevi; çocuk ... için 156.684,21TL maddi, 50.000,00TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline ve davacılara ödenmesine karar verilmiştir. 
  E) DAVACILARIN TEMYİZİ: 
  Bölge Adliye Mahkemesi tarafından belirlenen manevi tazminatların az olduğunu, çocuk ... ’ın %98 engelli olduğunu, yakınlarının ölümü üzerine annenin tek başına bu sorumluğun altına girildiğini, maddi tazminata esas alınan ücretin hatalı olduğunu, muris işçiye her ay düzenli olarak 2.500 USD doları ödendiğini, sözleşmede belirtilen ücretin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, SGK ya sunulan vizite kağıdında 2.500 USD dolar ücretin yazılı olduğunu, muris işçiye her ay avans ödemesi yapıldığını, bu nedenle 1.389 USD dolar ücretin kabulü ile maddi zarar hesabının gerçeği yansıtmadığını,... Yapı İşçileri Sendikası tarafından kaza tarihinde Türkiye’de aynı iş için 2.750TL ücret bildirildiğinin yapıldığını, yurt dışı için ise görüş açıklanamadığını, buna göre yurt dışında çalışma ücretinin çok daha fazla olması gerektiğini, net ücretin belirlenmesi konusunda hata yapıldığını ifade ederek, açıklanan ve re’sen tespit edilecek sebeplerle kararın bozulması gerektiğini savunmuştur. 
  F) DAVALININ TEMYİZİ : 
  Davalı vekili, manevi tazminat taleplerinin tümüyle reddedilmesi gerektiğini, aksi halde manevi tazminat miktarlarının fazla olduğunu, kusuru ve illiyeti kabul etmediğini, müvekkilinin kusursuz olduğunu, üçüncü kişinin kusuru ile kazanın gerçekleştiğini, hükme esas alınan ücreti kabul etmediğini, davacılar murisinin sürekli olarak bu işte ve projede çalışması varsayımı ile yüksek ücretten hesap yapılamayacağını ifade ederek, açıklanan ve re’sen tespit edilecek sebeplerle kararın bozulması gerektiğini savunmuştur. 
  G) DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE : 
  Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere, temyiz kapsamına ve sebeplerine göre, tarafların aşağıdaki bentlerin dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi ile aşağıdaki gibi karar verilmiştir. 
  Dava, ölümlü iş kazası nedeniyle maddi ve manevi zararların tazminine ilişkindir. 
  Dosya kapsamına göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 05/11/2011 tarihli olayın iş kazası olarak kabul edildiği, davacı eş ve çocuklardan ... ile ... adına iş kazası ölüm gelirinin bağlandığı, alınan kusur raporunda davacılar murisinin kusursuz bulunduğu anlaşılmaktadır. 
  Uyuşmazlık konusu, maddi tazminata esas alınacak ücretin ve maddi tazminat miktarlarının belirlenmesi noktasında toplanmaktadır. 
  İş kazasına maruz kalan sigortalının veya ölümü halinde desteği altında bulunanların maddi zararılarının hesabında gerçek ücretin esas alınması koşuldur. Gerçek ücretin ise işçinin imzasının bulunduğu ücret tediye bordrolarından saptanacağı, işçinin imzasının bulunmadığı iş yeri ve sigorta kayıtlarının nazara alınamayacağı, işçinin imzasının bulunduğu ücret tediye bordrolarının bulunmaması durumunda işçinin yaşı, kıdemi, mesleki durumu dikkate alınarak, emsal işi yapan işçilerin aldığı ücret göz önünde tutularak belirlenmesi gerektiği, Dairemizin giderek Yargıtay'ın yerleşmiş görüşlerindendir. 
  Bunun yanında bir işçinin yurt dışında yaptığı iş karşılığı aldığı ücretle, yurt içinde aynı ya da benzer işi yaparken aldığı ücretin yurtdışı ücreti kadar ya da o ücretten daha fazla miktarda olduğunun kabulü hayatın olağan akışına aykırıdır.
  Somut olayda, davacılar murisinin yurt dışındaki ücreti üzerinden aktif yaşam süresinin sonuna kadar hesaplama yapılması ve bakiye ömür tablosunda dairemizce uygulanmakta olan PMF yaşam tablosu yerine TRH-2010 yaşam tablosunun uygulanması üzerine belirlenen maddi zarar üzerinde hükme varılması hatalı olmuştur. 
  Yapılacak iş, davacılar murisinin yaptığı işi, yaşı, kıdemi belirtilmek suretiyle ilgili meslek odalarından olay tarihinde yurt içinde alabileceği emsal günlük net ücretleri sormak, murisin gerçek ücretini bu şekilde tespit ettikten sonra dosyanın hesap bilirkişisine tevdi ile sigortalının aktif dönem zararı bakımından kazalandığı işin yurt dışındaki muhtemel süresince Sosyal Güvenlik Kurumu tahkikat raporunda belirlenen rakamların net tutarları, yurt dışındaki muhtemel çalışma süresinin sonundan itibaren ise aktif dönem süresince yukarıda belirtilen esaslara göre yurt içinde alınabilecek emsal ücretlerin net tutarları ile pasif dönem için ise asgari geçim indiriminin hariç tutulmasıyla birlikte asgari ücret düzeyinde ücretler ile maddi zararın belirlenmesi, dairemizce itibar edilen PMF yaşam tablosunun ve bozma ilamından önce alınan 08/12/2015 tarihli hesap bilirkişi raporundaki diğer verilerin dikkate alınması suretiyle maddi zararların belirlenmesi ve karar verilmesidir. 
  O halde, tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmelidir ve Bölge Adliye Mahkemesinin hükmü bozulmalıdır.
  H) SONUÇ: Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı 6100 sayılı HMK'nun 373/2. maddesi uyarınca (BOZULMASINA), dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, temyiz harcının istek halinde temyiz eden taraflara iadesine, 08/04/2019 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ