• YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI

  İlgili Kanun / Madde
  506 S.SSK/108
  3201 S.YHBK/5

  T.C
  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2009/11606
  Karar No. 2010/8852
  Tarihi: 23.00.2010                     
   
  l YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI
  l SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNDE HÜKÜM BULUNMAMASI
  l SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICININ TESPİTİ

  ÖZETİ: Davacının yurt dışında çalıştığı ve borçlanma yaptığı ülke Libya'dır. Türkiye ile Libya devleti arasında imzalanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesi var ise de anlaşma metninde Türk-Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 29/4.maddesinde ön görüldüğü gibi davacının Türk sigortasına girişten önce bir Libya rant sigortasına girmiş olması halinde bu girişin Türk sigortasına giriş olarak kabul edileceği yolunda paralel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu sebeple davacının sigortalılık başlangıcının 506 sayılı Yasa'nın 108 ve 3201 sayılı Kanunun 5.maddesine göre tespit eden Kurum işlemi yerinde olup davanın reddi gerekirken mahkemece, sosyal güvenlik anlayışı, sigortalı yararına yorum ilkesi gerekçe gösterilerek açık yasal düzenlemelere rağmen davacının sigortalılık başlangıcının Libya'da ilk kez çalışmaya başladığı tarih olduğunun tespitine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir

  Davacı, sigortalılık başlangıç tarihinin 1.7.1981 olduğunun tespitine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Havva Aydınlı tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  Dava, davacının sigortalılık başlangıç tarihinin yurt dışında çalışmaya başladığı tarih olan 1.7.1981 tarihi olduğunun tespiti istemine ilişkindir.
  Mahkemece, davanın kabulü ile davacının sigorta tescil başlangıcının Libya'da çalışmaya başladığı 1.7.1981 tarihi olduğunun tespitine karar verilmişse de varılan sonuç doğru değildir.
  Dosyadaki belgelerden davacının Türkiye'de ilk kez 506 sayılı Yasa kapsamında 1.3.1995 tarihinde çalışmaya başladığı, Libya 'da 1.7.1981-1.5.1984 tarihleri arasında geçen 1021 günlük süreyi 3201 sayılı Yasa uyarınca borçlanarak borçlanma bedelini 23.2.2009 tarihi itibariyle ödediği, davalı Kurum tarafından davacının sigortalılık başlangıcının 3201 sayılı Yasanın 5.maddesi uyarınca borçlanılan süre kadar geriye götürülerek 1.5.1992 olarak tespit edildiği anlaşılmıştır.
  Davacının yurt dışında çalıştığı ve borçlanma yaptığı ülke Libya'dır. Türkiye ile Libya devleti arasında imzalanmış Sosyal Güvenlik Sözleşmesi var ise de anlaşma metninde Türk-Alman Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 29/4.maddesinde ön görüldüğü gibi davacının Türk sigortasına girişten önce bir Libya rant sigortasına girmiş olması halinde bu girişin Türk sigortasına giriş olarak kabul edileceği yolunda paralel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu sebeple davacının sigortalılık başlangıcının 506 sayılı Yasa'nın 108 ve 3201 sayılı Kanunun 5.maddesine göre tespit eden Kurum işlemi yerinde olup davanın reddi gerekirken mahkemece, sosyal güvenlik anlayışı, sigortalı yararına yorum ilkesi gerekçe gösterilerek açık yasal düzenlemelere rağmen davacının sigortalılık başlangıcının Libya'da ilk kez çalışmaya başladığı tarih olduğunun tespitine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde, davalı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 23.9.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ