• YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI   
  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2008/19022
  2009/15640
  24.11.2009
  İlgili Kanun / Madde
  3201 S.YHBHK/6
     
  • YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI
  • SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ
  • KURUMA BORÇLANMANIN YAPILDIĞI TARİHTE YÜRÜLÜKTE OLAN YASAYA GÖRE YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMA KOŞULLARININ BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ
  •  
    ÖZETİ: Somut olayda davacı, 3201 sayılı Yasa kapsamında Almanya'da geçen 14,06.1973-30.09.1984 tarihleri arasındaki çalışmalarından 4066 gününe isabet eden 14.23! Doları Kuruma 02.04.2008. tarihinde ödemiştir. 4447 sayılı Yasa'nın 17. maddesi ile 506 sayılı Yasa'ya eklenen geçici 81. maddesinin yürürlüğe girdiği 08.09.1999 tarihinde Türkiye'de Sosyal Sigortalar Kapsamında sigortalı olarak çalışması bulunmadığı gibi 3201 sayılı Yasa kapsamında yapılmış bir borçlanma da bulunmamaktadır. Bu durumda, davacının yaşlılık aylığı bağlanma koşullarının 3201 sayılı Yasa kapsamında Kuruma borçlanmanın yapıldığı 02.04.2008 tarihinde yürürlükte bulunan 506 sayılı Yasa'nın 60/A-b maddesine göre değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir Nitekim, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 08.07.2009 gün ve E:2009/21-309, K:2009/322 sayılı kararı da bu doğrultudadır
               

  Davacı, sigorta başlangıç tarihinin 14 6. 1973 olduğunun ve 2.4.2008 tarihinden, itibaren yaşlılık aylığı almaya hak Kazandığının tespitine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Mehmet Çekiç tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere ve özellikle mahkemece davacının sigortalılık başlangıç tarihinin yurt dışında çalışmaya başladığı tarih olan 14.06.1973 olduğunun tespitine ilişkin verilen kararın yerinde olduğunun anlaşılmasına göre davalı Kurumun aşağıdaki bendin kapsamı dışındaki diğer temyiz itirazlarının reddine
  2-Dava davacının sigorta başlangıç tarihinin 14.06.1973 tarihi olduğunun ve 02.04.2008 tarihi itibariyle yaşlılık aylığı almaya hak kazandığının tesbiti istemine ilişkindir.
  Mahkemece, davacının tahsis talep tarihi olan 02.04.2008 tarihini takip eden aybaşı olan 01.05.2008 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı almaya hak kazandığının tesbitine karar verilmiş ise de varılan bu sonuç doğru değildir.
  Davacının sigortalılık başlangıç tarihinin 14.06.1973 olduğu ve tahsis talep tarihi olan 02.04.2008 tarihi itibarı ile 3201 sayılı Yasa kapsamında Almanya'da gecen 14.06.1973-30.09.1984 tarihleri arasındaki 4066 gün çalışmasını borçlanmak için Kurumu başvurduğu, bu çalışmasından 4066 gününe isabet eden 14.231 Doları Kuruma ödediği. 34 yıl 9 ay 18 gün sigortalılık süresi ve 4066 gün prim ödemesi bulunduğu konusunda uyuşmazlık yoktur. Uyuşmazlık davacının yaşlılık aylığı şartlarının yurtdışı borçlanmasını yaptığı tarih olan 02.04.2008 tarihinde yürürlükte olan 506 sayılı Yasa'nın 60/A-b maddesi uyarınca mı, yoksa 25.08.999 tarih ve 4447 Sayılı Yasa’nın 17. maddesi ile 506 sayılı Yasa'ya eklenen geçici 81. Madde hükümlerine göre mi belirleneceği noktasında toplanmaktadır 506 sayılı Yasa'nın geçici 81/A maddesi, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümlere göre yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlar ile sigortalılık süresi 18 yıl ve daha fazla olan kadınlar ve sigortalılık süresi 23 yıl ve daha fazla olan erkekler hakkında, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümlerin uygulanacağını kabul etmiştir. Yurt dışı hizmet borçlanmasının yapıldığı 02.04.2008 tarihinde yürürlükte bulunan 506 Sayılı Yasa’nın 60/A-b maddesi ise sigortalının yaşlılık aylığından yararlanabilmesi için kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün prim ödemesi gerektiğini kabul etmiştir.
  Somut olayda davacı, 3201 sayılı Yasa kapsamında Almanya'da geçen 14,06.1973-30.09.1984 tarihleri arasındaki çalışmalarından 4066 gününe isabet eden 14.23! Doları Kuruma 02.04.2008. tarihinde ödemiştir. 4447 sayılı Yasa'nın 17. maddesi ile 506 sayılı Yasa'ya eklenen geçici 81. maddesinin yürürlüğe girdiği 08.09.1999 tarihinde Türkiye'de Sosyal Sigortalar Kapsamında sigortalı olarak çalışması bulunmadığı gibi 3201 sayılı Yasa kapsamında yapılmış bir borçlanma da bulunmamaktadır. Bu durumda, davacının yaşlılık aylığı bağlanma koşullarının 3201 sayılı Yasa kapsamında Kuruma borçlanmanın yapıldığı 02.04.2008 tarihinde yürürlükte bulunan 506 sayılı Yasa'nın 60/A-b maddesine göre değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir Nitekim, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 08.07.2009 gün ve E:2009/21-309, K:2009/322 sayılı kararı da bu doğrultudadır.
  O halde, davalı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 24.11.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ