• YÖNETİM HAKKI

   
  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/27687
  2014/7302
  02.04.2014
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK. /22
     
  • YÖNETİM HAKKI
  • GENİŞLETİLMİŞ YÖNETİM HAKKI
  • YÖNETİM HAKKININ KÖTÜYE KULLANILAMAYACAĞI
   
  ÖZETİ İş sözleşmesinde, gerektiğinde çalışma koşullarında değişiklik yapabileceğine dair düzenlemeler bulunması halinde, işverenin genişletilmiş yönetim hakkından söz edilir. Bu halde işveren, yönetim hakkını kötüye kullanmamak ve sözleşmedeki sınırlara uymak kaydıyla işçinin çalışma koşullarında değişiklik yapma hakkını sürekli olarak kazanmış olmaktadır. Örneğin, işçinin gerektiğinde işverene ait diğer işyerlerinde de görevlendirilebileceği şeklindeki sözleşme hükümleri, işverenin bu konuda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Anılan hak objektif olarak kullanılmalıdır. İşçinin iş sözleşmesinin feshini sağlamak için sözleşme hükmünün uygulamaya konulması, işverenin yönetim hakkının kötüye kullanılması niteliğindedir
   
               

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
              1- Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davacının tüm, davalının  aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,
              2- Davacı 14.06.2000 ile 11.02.2012 tarihleri arasında davalının işyerinde kat  görevlisi müdür yardımcısı olarak, 2.589,00 TL brüt aylık ücret ile haftanın 6 günü 6-18.00 saatleri arasında çalıştığını, ayda 4 defa 16-24 saatleri arasında nöbete kaldığını, iş akdinin davalı tarafından haksız nedenle feshedildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla mesai alacağı ve haksız fesih tazminatı alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
              Davalı davacının iş sözleşmesinde işverenin görev değişikliği taleplerini yerine getireceğini taahhüt ettiğini, daha öncede görev değişikliği yapıldığını ve bunları ihtirazi kayıtsız kabul ettiğini, fesihten önce yapılan usulüne uygun iş değişikliği talebini kabul etmediğini ve  yeni göreve başlaması gereken işyerinde göreve başlamadığı için devamsızlıktan dolayı iş akdine haklı olarak son verildiğini belirterek davanın reddini istemiştir.
              Mahkemece  kıdem ve ihbar tazminatı talebinin kabulüne, fazla çalışma ve haksız fesih tazminatı talebinin reddine karar verilmiştir.
              İş sözleşmesinde, gerektiğinde çalışma koşullarında değişiklik yapabileceğine dair düzenlemeler bulunması halinde, işverenin genişletilmiş yönetim hakkından söz edilir. Bu halde işveren, yönetim hakkını kötüye kullanmamak ve sözleşmedeki sınırlara uymak kaydıyla işçinin çalışma koşullarında değişiklik yapma hakkını sürekli olarak kazanmış olmaktadır. Örneğin, işçinin gerektiğinde işverene ait diğer işyerlerinde de görevlendirilebileceği şeklindeki sözleşme hükümleri, işverenin bu konuda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Anılan hak objektif olarak kullanılmalıdır. İşçinin iş sözleşmesinin feshini sağlamak için sözleşme hükmünün uygulamaya konulması, işverenin yönetim hakkının kötüye kullanılması niteliğindedir.
              Somut olayda davacı, davalıya ait otel işyerinde assistan housekeeper olarak çalışırken davalının yeni açtığı Bolu'da bulunan Kaya Palazzo isimli otel işyerinde deneyimli eleman ihtiyacı olduğundan 01.02.2012- 20.03.2012 tarihleri arasında Kaya Palazzo Otelinde geçici olarak görevlendirilmiş, görev yazısını almaktan imtina etmiş, bunun üzerine noter kanalı ile çekilen ihtarname ile işe başlaması istenmiş, yeni görev yerinde işe başlamaması nedeniyle iş akdi davalı işverence feshedilmiştir. Taraflar arasındaki iş sözleşmesinin 4.d maddesinde işverinin işçiyi başka illerde geçici veya daimi surette görevlendirebileceği kararlaştırılmıştır. Davacı görevlendirildiği yeni yere gidip işe başlamadığından, iş akdi davalı tarafından haklı olarak feshedilmiş olup kıdem ve ihbar tazminatı talebinin reddine karar verilmesi gerekirken mahkemece kabulüne karar verilmiş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
              SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı nedenle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, aşağıda yazılı temyiz harcının davacıya yükletilmesine, 02.04.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ