• YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞININ İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN İSTENEMEYECEĞİ

  İlgili Kanun / Madde
  2822 S.TSGLK/60
  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/6028
  Karar No: 2007/5398
  Tarihi:      27.02.2007

  l YILLIK ÜCRETLİ İZİN ALACAĞININ İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN İSTENEMEYECEĞİ
  l YILLIK İZİNE İLİŞKİN TİS HÜKMÜNÜN YORUMU İÇİN YORUM DAVASI AÇILABİLECEĞİ
  l DEVİRLE GELDİKLERİ BELEDİYEDE GEÇEN SÜRELERİNDE İŞÇİLERİN KIDEMİN-DE DİKKATE ALINMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: Yıllık izin ücreti iş sözleşmesi devam ederken istenilemeyeceğinden eda davasına konu olamaz. Davalı sendikanın üyesi işverenler Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ISU Genel Müdürlüğü ile çevre belediyeler arasında imzalanmış olan devir protokolleri incelendiğinde çevre belediyelerde belli işlerde çalışan işçiler tüm hak ve borçlan ile hizmet binaları araç ve demirbaşları ile birlikte belediye hizmetleri olan sağlık, itfaiye, ulaşım, mezarlık, su ve kanalizasyon işlerinin de devredildiği görülmektedir. Bu durumda taraflar arasındaki 1.1.2006-31.12.2007 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesi'nin 27 ve 33/A maddelerinin 4857 sayılı İş Kanununun 6/2. fıkrası ve devir protokolle-rindeki özel hükümlerle birlikte yorumlanmalıdır. Anılan hükümler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İSU Genel Müdürlüğüne çevre ilçe ve belde belediyelerinden devir protokolleri ile gelen işçilerin kıdemlerinin hesabında geldikleri Belediyelerdeki işe giriş tarihlerinin esas alınması gerektiği şeklinde yorumlanmalı ve uygulanmalıdır.

  DAVA: Belediye İş Sendikası adına Av. N.A. ile Yerel Yönetimler Kamu İşverenleri Sendikası adına Av. Y. K. aralarındaki dava hakkında Kocaeli 2. İş Mahkemesinden verilen 13.12.2006 günlü ve 854/886 sayılı hüküm, davacı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, davalı sendika ile üyesi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İSU Genel Müdürlüğü işyerleri için 1.1.2006-31.12.2007 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesi imzaladıklarını, bu Toplu İş Sözleşmesinin 27ve 33/A maddelerinin uygulanması sırasında çevre belediyelerden devir ile gelen işçilerin kıdemlerinin hesabında geldikleri belediyelerdeki işe başlama tarihlerinin esas alınmadığını, bununda hak kaybına yol açtığını belirterek toplu iş sözleşmesinin anılan maddelerinin yorumlanmasını talep etmiştir.
  Davalı ise toplu iş sözleşmesi hükümlerinin yoruma gerek duyulmayacak kadar açık olduğunu belirterek davanın reddini istemiştir.
  Mahkemece eda davası açılabilecek hallerde tespit şeklinde yorum davası açılamaz gerekçesiyle dava reddedilmiştir. Oysa yıllık izin ücreti iş sözleşmesi devam ederken istenilemeyeceğinden eda davasına konu olamaz. Davalı sendikanın üyesi işverenler Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ISU Genel Müdürlüğü ile çevre belediyeler arasında imzalanmış olan devir protokolleri incelendiğinde çevre belediyelerde belli işlerde çalışan işçiler tüm hak ve borçlan ile hizmet binaları araç ve demirbaşları ile birlikte belediye hizmetleri olan sağlık, itfaiye, ulaşım, mezarlık, su ve kanalizasyon işlerinin de devredildiği görülmektedir. Bu durumda taraflar arasındaki 1.1.2006-31.12.2007 yürürlük süreli Toplu İş Sözleşmesi'nin 27 ve 33/A maddelerinin 4857 sayılı İş Kanununun 6/2.fıkrası ve devir protokollerindeki özel hükümlerle birlikte yorumlanmalıdır. Anılan hükümler, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İSU Genel Müdürlüğüne çevre ilçe ve belde belediyelerinden devir protokolleri ile gelen işçilerin kıdemlerinin hesabında geldikleri Belediyelerdeki işe giriş tarihlerinin esas alınması gerektiği şeklinde yorumlanmalı ve uygulanmalıdır. Aksi değerlendirme ile verilen mahkeme karan hatalı olup bozularak ortadan kaldırılmasına 2822 sayılı kanunun 6O.maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.
  SONUÇ: Yukarıda gösterilen sebeplerle
  1- Kocaeli 2. İş Mahkemesinin 13.12.2006 tarih ve 2006/854-886 sayılı kararının bozularak ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2- Davanın kabulü ile 8.6.2006 imza tarihli 1.1.2006-31.12.2007 dönemine ilişkin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 27.ve 33/A maddesinde çevre belediyelerden (belde ve ilçe beledi yel erden) devir protokolü ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı İSU Genel Müdürlüğüne devredilen işçilerin kıdemleri belirlenirken devirle geldikleri belediyedeki işe başlama tarihlerinin esas alınıp, tüm haklarının buna göre belirlenmesi gerektiği şeklinde YORUMLANMASINA,
  3- Harç alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  4- Davacı taraf kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık ücret tarifesi uyarınca 450 YTL. vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
  5- davacı tarafın yaptığı 29 YTL. mahkeme masrafının davalıdan alınıp davacıya verilmesine ilişkin kesin olarak 27.02.2007 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ