• YILLIK İZNİN KULLANILDIĞININ TANIKLA KANITLANAMAYACAĞI

                         
  YARGITAY
  22.HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2012/10679
  2013/735
  24.01.2013
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/ 57
   
  YILLIK İZNİN KULLANILDIĞININ TANIKLA KANITLANAMAYACAĞI
   


  ÖZETİ Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır.
              Somut olayda davacının yıllık izinlerini kullandığına dair  işveren tarafından dosyaya   sunulmuş yazılı bir belge bulunmamaktadır. Hükme esas alınan  bilirkişi raporunda yıllık izin    tanıkların beyanına göre sadece son yıl için hesaplanmıştır. Yukarıda açıklandığı şekilde  yıllık izinin kullanıldığı davacı imzasını içeren izin veya eşdeğer bir belge ile işveren tarafından  ispat edilemediğinden kullandırılmayan tüm  yıllık izin ücretlerinin  hesaplanması için bilirkişiden ek rapor alınarak  çıkacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken  yanılgılı  değerlendirme ile sonuca gidilmesi bozma nedenidir.

   
   
               

  DAVA                                   : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, hafta tatili alacağı, fazla mesai  ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ile yıllık izin alacaklarının ödetilmesine  karar verilmesini istemiştir.
                                        Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
                                        Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi H. Can tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

              1-Dava, davacının ödenmeyen kıdem, ihbar, fazla mesai, yıllık izin, ulusal bayram genel tatil ve hafta tatili ücret alacaklarının  davalıdan  tahsili istemine ilişkindir.
              Davalı davacının kendi isteği ile işten ayrıldığını, bir alacağı bulunmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini savunmuştur
               Mahkemece ulusal bayram ve genel tatil  ücreti ile yıllık izin alacaklarının kısmen kabulüne diğer isteklerin  ise davacının iş sözleşmesini kendi feshetmesi ve ispat edememesi nedenleriyle reddine karar verilmiştir 
              Karar davacı tarafından süresinde  temyiz edilmiştir
              2-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir,
              Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır.
              Somut olayda davacının yıllık izinlerini kullandığına dair  işveren tarafından dosyaya   sunulmuş yazılı bir belge bulunmamaktadır. Hükme esas alınan  bilirkişi raporunda yıllık izin    tanıkların beyanına göre sadece son yıl için hesaplanmıştır. Yukarıda açıklandığı şekilde  yıllık izinin kullanıldığı davacı imzasını içeren izin veya eşdeğer bir belge ile işveren tarafından  ispat edilemediğinden kullandırılmayan tüm  yıllık izin ücretlerinin  hesaplanması için bilirkişiden ek rapor alınarak  çıkacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken  yanılgılı  değerlendirme ile sonuca gidilmesi bozma nedenidir.
              SONUÇ: Temyiz olunan mahkeme kararının yukarıda açıklanan sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 24.1.2013 gününde oybirliği ile karar verildi

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ