• YILLIK İZNİN KULLANDIRILMAMASI

  İlgili Kanun/md:
  1475 S.İş.K/56

  T.C.

  YARGITAY

  9. HUKUK DAİRESİ
   

  ESAS  NO:       2003/2104

  KARAR NO:     2003/14815

  TARİHİ:           19.09.2003

  l YILLIK İZNİN KULLANDIRILMAMASI

  ÖZÜ: Davacı 2001 yılına ait izin ücretini istediğine göre bu izni kullanıp kullanmadığını, kullanmış ise kaç gün izin kullandığının taraflardan sorularak delilleri de toplanmak suretiyle araştırılması gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirir.

  DAVA:   Davacı, yıllık izin alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
  1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davalı dosyaya sunduğu 16.5.2001 tarihli belgede yazılı olduğu gibi işçilerin 18.5.2001 tarihinden itibaren ücretli izne çıkarıldığını ileri sürmüştür. Ancak davacının ücretli izne çıktığına dair bir araştırmanın yapılmadığı, davalı savunmasının değerlendirilmediği görülmüştür.
  Davacı 2001 yılına ait izin ücretini istediğine göre bu izni kullanıp kullanmadığını, kullanmış ise kaç gün izin kullandığının taraflardan sorularak delilleri de toplanmak suretiyle araştırılması gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 19.9.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ