• YILLIK İZİNİN KULLANILDIĞININ YILLIK İZİN DEFTERİ İLE KANITLANMASININ GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/57,60

  TC
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2007/36176
  Karar No. 2008/35550
  Tarihi: 26.12.2008                     

  l YILLIK İZİNİN KULLANILDIĞININ YILLIK İZİN DEFTERİ İLE KANITLANMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ: Yıllık izinlerin kullanıldığı veya yıllık izin ücretlerinin ödendiği, yıllık ücretli izin defteri veya yıllık izin kayıt belgesi ile kanıtlanmalıdır. Yasa koyucunun yıllık ücretli izin defteri tutulmasını ayrıca düzenlemesi diğer belgelerin sakıncasını gidermek içindir (Iş K. m. 60, Yıllık İzin Yönetmeliği m. 20). Hükme dayanak alınan 2005 yılı Mayıs ayı bordrosundaki ibareler ise bu hususu ortaya koymaktan uzaktır. Kaldı ki tanıklar yıllık ücretli iznin kullanılmadığını ileri sürmüşlerdir. Yıllık izin alacağının kabulüne karar verilmesi gerekirken gerekçe ile çelişen red hükmü kurulması hatalıdır.

  DAVA: Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, fazla çalışma, yıllık izin, hafta tatili, genel tatil alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi M.A. Bostancı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, davacının iş akdinin haksız olarak sona erdirildiğini belirterek kıdem, ihbar tazminatları ve işçilik alacaklarına hükmedilmesini talep etmiştir.
  Davalı vekili iş akdinin belirli süreli olması nedeniyle iş bitiminde sona erdiğini savunmuştur.
  Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  Yıllık izinlerin kullanıldığı veya yıllık izin ücretlerinin ödendiği, yıllık ücretli izin defteri veya yıllık izin kayıt belgesi ile kanıtlanmalıdır. Yasa koyucunun yıllık ücretli izin defteri tutulmasını ayrıca düzenlemesi diğer belgelerin sakıncasını gidermek içindir (Iş K. m. 60, Yıllık İzin Yönetmeliği m. 20). Hükme dayanak alınan 2005 yılı Mayıs ayı bordrosundaki ibareler ise bu hususu ortaya koymaktan uzaktır. Kaldı ki tanıklar yıllık ücretli iznin kullanılmadığını ileri sürmüşlerdir. Yıllık izin alacağının kabulüne karar verilmesi gerekirken gerekçe ile çelişen red hükmü kurulması hatalıdır.
  Kabule göre de;
  Kararın hüküm fıkrasında fazla çalışma ücretine hükmedilip alt bentlerde aynı talebin reddine karar verilerek hükümde çelişki yaratılması bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine,26.12.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ