• YILLIK İZİNİN KULLANILDIĞININ YAZILI BELGEYLE KANITLANMASI ZORUNLULUĞU

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/14081
  2005/4111
  14.02.2005
  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/54,56

   
   
  • YILLIK İZİNİN KULLANILDIĞININ YAZILI BELGEYLE KANITLANMASI ZORUNLULUĞU

   
    ÖZETİ: 1475 sayılı îş Kanunu'nun 54 ve devamı maddeleri uyarınca yıllık iznin kullandırıldığının veya ücretinin ödendiğinin işverence izin defteri, bordro yada aynı şekildeki belgeler ile ispat edilmesi gerekir. Somut uyuşmazlıkta, davalı işveren davacılar murisinin izinlerini kullandığını savunmuş, ancak belge sunamamıştır. Mahkemece tanık beyanlarına göre yıllık ücretli izin karşılığı kömür verildiği gerekçesi ile bu alacağın reddine karar verilmesi isabetsizdir.
               

  DAVA                          :Davacı, kıdem, ihbar tazminatı ile yıllık izin ücretinin
  ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm duruşmalı olarak davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş ise de; HUMK.nun 435.maddesi gereğince duruşma isteğinin süreden reddine ve incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten ve temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-1475 sayılı îş Kanunu'nun 54 ve devamı maddeleri uyarınca yıllık iznin kullandırıldığının veya ücretinin ödendiğinin işverence izin defteri, bordro yada aynı şekildeki belgeler ile ispat edilmesi gerekir. Somut uyuşmazlıkta, davalı işveren davacılar murisinin izinlerini kullandığını savunmuş, ancak belge sunamamıştır. Mahkemece tanık beyanlarına göre yıllık ücretli izin karşılığı kömür verildiği gerekçesi ile bu alacağın reddine karar verilmesi isabetsizdir. Zira davalı işveren bu olguya dayanmadığı gibi, bu konuda belgede sunamamıştır. Yıllık ücretli izin konusunda bilirkişi hesap raporu bir değerlendirmeye tabi tutularak karar verilmelidir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.2.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ