• YILLIK İZİN ÜCRETİNE YASAL FAİZ UYGULANMASININ GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/57

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/861
  Karar No: 2006/2607
  Tarihi:      13.02.2006

  l YILLIK İZİN ÜCRETİNE YASAL FAİZ UYGULANMASININ GEREKMESİ

  ÖZETİ:  Mahkemece yıllık izin ücretine dava tarihinden en yüksek mevduat faizi yürütülmek suretiyle hüküm kurulmuştur. Yıllık izin ücretine de diğer alacaklara da uygulandığı şekilde yasal faiz yerine en yüksek mevduat faizinin uygulanmış olması hatalıdır.

  DAVA: Davacı, fazla çalışma ve izin ücreti ile bayram ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Mahkemece yıllık izin ücretine dava tarihinden en yüksek mevduat faizi yürütülmek suretiyle hüküm kurulmuştur. Yıllık izin ücretine de diğer alacaklara da uygulandığı şekilde yasal faiz yerine en yüksek mevduat faizinin uygulanmış olması hatalıdır. Ancak bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hüküm fıkrasında ki yıllık izin ücretine dava tarihinden “en yüksek mevduat faizi” ibaresinin çıkarılarak yerine “yasal faiziyle” ibaresinin eklenerek hükmün bu şekilde düzeltilerek ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine 13.2.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ