• YILLIK İZİN ÜCRETİNE HAK KAZANMAK İÇİN GEREKLİ BEKLEME SÜRESİNİN HESABINDA İŞVERENİN BİR VEYA DEĞİŞİK İŞYERLERİNDE GEÇEN KULLANDIRILMAMIŞ VEYA FESİHTE ÜCRETİ ÖDENMEMİŞ SÜRELERİN DE DİKKATE ALINACAĞI

  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/6984
  2015/14172
  08.09.2015
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK. /54


   
     
  • YILLIK İZİN ÜCRETİNE HAK KAZANMAK İÇİN GEREKLİ BEKLEME SÜRESİNİN HESABINDA İŞVERENİN BİR VEYA DEĞİŞİK İŞYERLERİNDE GEÇEN KULLANDIRILMAMIŞ VEYA FESİHTE ÜCRETİ ÖDENMEMİŞ SÜRELERİN DE DİKKATE ALINACAĞI
   
  ÖZETİ   4857 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde, yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında, işçinin aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştığı sürelerin birleştirilerek göz önüne alınacağı hükme bağlanmıştır. Bu durumda, işçinin daha önce aynı işverenin bir ya da değişik işyerlerinde geçen hizmetlerinin yıllık izne hak kazanma ve izin süreleri hesabı yönlerinden dikkate alınması gerekir. Kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmetlerin de aynı gerekçeyle izin hesabı yönünden birleştirilmesi zorunludur. Bununla birlikte, işçiye önceki feshe bağlı olarak kullanmadığı izin ücretleri tam olarak ödenmişse, bu dönemin sonraki çalışma sürelerine eklenerek izin hesabı mümkün değildir. Önceki çalışma döneminde izin kullandırılmak veya fesihte karşılığı ödenmek suretiyle tasfiye edilmeyen çalışma süreleri, aynı işverenin bir ya da değişik işyerlerindeki çalışmalara eklenir. İşçinin aralıklı olarak aynı işverene ait işyerinde çalışması halinde, önceki dönemin kıdem tazminatı ödenerek feshedilmiş olması, izin yönünden sürelerin birleştirilmesine engel oluşturmaz. Yine, önceki çalışılan sürede bir yılı doldurmadığı için izne hak kazanılmayan süreler de, işçinin aynı işverene ait işyeri ya da işyerlerindeki sonraki çalışmalarına eklenerek yıllık izin hakkı belirlenmelidir. Yıllık izin, özde bir dinlenme hakkı olup, aralıklı çalışmalarda önceki dönem zamanaşımına uğramaz.

   
   
       
               

                 
  Dava Türü           : Alacak
                  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
                  1.Dosyadaki yazılara, hükmün Dairemizce de benimsenmiş bulunan yasal ve hukuksal gerekçeleriyle dayandığı maddi delillere ve özellikle bu delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine.
                  2.Davacı vekili,  davacının 19.02.2009-11.11.2011 tarihleri arasında çalıştığını, ücretlerinin ödenmemesi gerekçesiyle iş akdini haklı nedenle feshettiğini iddia ederek kıdem tazminatı ile fazla çalışma, yıllık izin ve ulusal bayram genel tatil alacaklarının tahsilini talep etmiştir.
                  Davalı davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
                  Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
                  Taraflar arasında uyuşmazlık, işçinin kullandırılmayan izin sürelerine ait ücretlere hak kazanıp kazanmadığı noktasında toplanmaktadır.
                  4857 sayılı İş Kanununun 59 uncu maddesinde, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada, sözleşmenin sona erme şeklinin ve haklı nedene dayanıp dayanmadığının önemi bulunmamaktadır.
                  Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, işçiye yemin teklif edebilir.
                  Aktin feshi halinde kullanılmayan yıllık izin sürelerine ait ücret, işçinin kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Böylece, iş sözleşmesinin feshinde kullanılmayan yıllık ücretli izin hakkı izin alacağına dönüşür. Bu nedenle zamanaşımı da iş sözleşmesinin feshinden itibaren işlemeye başlar.
                  4857 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde, yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında, işçinin aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştığı sürelerin birleştirilerek göz önüne alınacağı hükme bağlanmıştır. Bu durumda, işçinin daha önce aynı işverenin bir ya da değişik işyerlerinde geçen hizmetlerinin yıllık izne hak kazanma ve izin süreleri hesabı yönlerinden dikkate alınması gerekir. Kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmetlerin de aynı gerekçeyle izin hesabı yönünden birleştirilmesi zorunludur. Bununla birlikte, işçiye önceki feshe bağlı olarak kullanmadığı izin ücretleri tam olarak ödenmişse, bu dönemin sonraki çalışma sürelerine eklenerek izin hesabı mümkün değildir. Önceki çalışma döneminde izin kullandırılmak veya fesihte karşılığı ödenmek suretiyle tasfiye edilmeyen çalışma süreleri, aynı işverenin bir ya da değişik işyerlerindeki çalışmalara eklenir. İşçinin aralıklı olarak aynı işverene ait işyerinde çalışması halinde, önceki dönemin kıdem tazminatı ödenerek feshedilmiş olması, izin yönünden sürelerin birleştirilmesine engel oluşturmaz. Yine, önceki çalışılan sürede bir yılı doldurmadığı için izne hak kazanılmayan süreler de, işçinin aynı işverene ait işyeri ya da işyerlerindeki sonraki çalışmalarına eklenerek yıllık izin hakkı belirlenmelidir. Yıllık izin, özde bir dinlenme hakkı olup, aralıklı çalışmalarda önceki dönem zamanaşımına uğramaz.
                  Somut olayda, davalı davacının yıllık izinleri kullandığına dair temyiz aşamasında imzalı belge ibraz etmiştir. Yıllık iznin kullanımına ilişkin belge hakkın itfasına yönelik olduğundan temyizde dahil yargılamanın her aşamasında ileri sürülebilir. O halde bu belgeler değerlendirilmek üzere karar bozulmalıdır.
                  Yapılacak iş, davalı tarafça temyiz aşamasında sunulan yıllık izin belgesi davacı tarafa gösterilerek diyeceklerini sormak, bu belge bir değerlendirmeye tabi tutularak çıkacak sonuca göre bir karar vermektir.
                  3-İlk bilirkişi raporunda davacının fazla çalışma, ulusal bayram genel tatil ve yıllık izin alacaklarının hesaplanmasında brüt miktarlar nete çevrilirken işçi ve işveren sigorta kesintileri dikkate alınmamıştır. Hükme esas alınan son raporda ise brüt ücretler net ücrete çevrilirken sadece net ücret raporda gösterilmiş hesaplamalar ayrıntılı ve dökümlü gösterilmediğinden söz konusu rakamlara ne şekilde ulaşıldığı denetlenememiştir. Mahkemece bu yönde denetime elverişli rapor alınması gerekirken eksik inceleme ile karar verilmesi hatalıdır.
                  SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine, 08.09.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
                 

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ