• YILLIK İZİN ÜCRETİNDE FAİZ BAŞLANGICI İÇİN TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMENİN GEREKMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/59

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2008/34982
  Karar No. 2010/27914
  Tarihi: 07.10.2010                     
   
  l YILLIK İZİN ÜCRETİNDE FAİZ BAŞLANGICI İÇİN TEMERRÜDE DÜŞÜRÜLMENİN GEREKMESİ
  l YILLIK İZİN ÜCRETİNE YASAL FAİZ UYGULANACAĞI

  ÖZETİ 4857 sayılı İş Kanununun 59. maddesinde iş sözleşmesinin feshinde kullanılmayan izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödenmesi gerektiği kurala bağlanmıştır. Bununla birlikte kanunda, iş sözleşmesinin feshinde ödenmesi gereken izin ücreti için kesin bir ödeme günü belirlenmiş değildir. İş sözleşmesinin feshedildiği tarihte izin ücreti muaccel olur, ancak faiz başlangıcı bakımından işverenin ayrıca temerrüde düşürülmesi gerekir.
  Dairemizce, iş sözleşmesinin feshinde ödenmesi gereken izin ücreti, geniş anlamda ücret içinde değerlendirilmemiş ve 4857 sayılı İş Kanununun 34. maddesinde sözü edilen bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilemeyeceği kabul edilmiştir

  DAVA: Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalılardan Akdeniz Güvenlik Ltd avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi İ.Polat tarafından düzenlenen rapor dinlendikten soma dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı Akdeniz Güvenlik Ltd Şti.nin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Davacı tarafça dava dilekçesinde istenilen ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti ve fazla çalışma ücreti alacakları 03.03.2008 tarihli ıslah dilekçesi ile artırılmıştır. Söz konusu alacaklar için davalı davadan önce temerrüde düşürülmemiştir. Bu durumda dava dilekçesi ile istenen miktarlar için dava tarihinden, ıslah dilekçesi ile istenen miktarlar için ıslah tarihinden itibaren faiz işletilmesine karar verilmesi gerekirken alacakların tamamı için dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesi hatalıdır.
  3) Yıllık izin ücreti bakımından uygulanması gereken faiz konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
  4857 sayılı İş Kanununun 59. maddesinde iş sözleşmesinin feshinde kullanılmayan izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödenmesi gerektiği kurala bağlanmıştır. Bununla birlikte kanunda, iş sözleşmesinin feshinde ödenmesi gereken izin ücreti için kesin bir ödeme günü belirlenmiş değildir. İş sözleşmesinin feshedildiği tarihte izin ücreti muaccel olur, ancak faiz başlangıcı bakımından işverenin ayrıca temerrüde düşürülmesi gerekir.
  Dairemizce, iş sözleşmesinin feshinde ödenmesi gereken izin ücreti, geniş anlamda ücret içinde değerlendirilmemiş ve 4857 sayılı İş Kanununun 34. maddesinde sözü edilen bankalarca mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilemeyeceği kabul edilmiştir (Yargıtay 9.HD. 24.10.2008 gün 2007/ 30158 E, 2008/ 28418 K). O halde, izin ücreti için uygulanması gereken faiz, yasal faiz olmalıdır.
  Somut olayda mahkemece yılık izin ücreti için yasal faiz yerine mevduata uygulanan en yüksek faize karar verilmesi de hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebep BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 07.10.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ