• YILLIK İZİN ÜCRETİ VE İHBAR TAZMİ-NATINDAN SON İŞVERENİN TEK BAŞINA SORUMLU OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/17,41,44,57
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2005/8639
  Karar No: 2005/37026
  Tarihi:      23.11.2005

  l YILLIK İZİN ÜCRETİ VE İHBAR TAZMİ-NATINDAN SON İŞVERENİN TEK BAŞINA SORUMLU OLMASI
  l  KIDEM TAZMİNATINDAN SON İŞVERENLE BİRLİKTE DİĞER İŞVERENLERİN ÇALIŞTIR-DIKLARI SÜREYLE SORUMLU OLMALARI

  ÖZETİ: Bu durumda, ihbar tazminatı ve izin ücretinden son işverenin tek başına sorumlu olduğu kıdem tazminatından ise önceki işverenin çalıştırdığı süre ve ücretle sınırlı olmak üzere her iki işverenin genel tatil ücretinden ise, her işverenin kendi nezdinde çalışılan sürelerle sorumlu tutulması gerekirken, hüküm altına alınan alacakların tamamından her iki davalının birlikte sorumlu olacağı şeklinde hüküm kurulmuş olması hatalıdır.

  DAVA: Davacı, iş akdinin haksız olarak feshedildiği iddiası ile kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla çalışma ücreti ve genel tatil ücreti alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalılar avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacı, iş akdinin haksız olarak feshedildiğini, davalı işverenden kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, yıllık izin ücreti ve genel tatil ücreti alacaklarının hüküm altına alınmasını istemiştir.
  Davalılar, davacının işyerinden kendi isteği ile ayrıldığını, daha sonra gelip işbaşı yapacağını belirtip avans almasına rağmen işe devam etmediğini, davalı Tuncay Aksungur'un işyerini çalıştırdığı dönemde de kendi isteği ile işten ayrıldığını, davalı şirketin diğer davalının devamı olmadığını belirterek isteklerin reddine karar verilmesini talep etmiştir.
  Mahkemece, davacının aynı işyerinde farklı işverenlere bağlı olarak kesintili çalıştığı, iş akdinin haksız olarak feshedildiği kanaati ile, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla çalışma ücreti, yıllık izin ücreti ve genel tatil ücreti talebinin kabulü ile davalıdan tahsiline, fazla çalışma ücreti isteğinin reddine karar verilmiştir.
  Dosyadaki bilgi ve belgelerden, işyerinin 17.11.1999-22.05.2002 tarihleri arasında davalı Aksungurlar Ltd.Şt.'i, 20.02.1997- 31.05.1998 tarihleri arasında ise diğer davalı E. Tuncay Aksungur adına kayıtlı olduğu davacının bu dönemde çalıştığı bundan önceki çalışmalarında ise işyerinin dava dışı kişiler adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda, ihbar tazminatı ve izin ücretinden son işverenin tek başına sorumlu olduğu kıdem tazminatından ise önceki işverenin çalıştırdığı süre ve ücretle sınırlı olmak üzere her iki işverenin genel tatil ücretinden ise, her işverenin kendi nezdinde çalışılan sürelerle sorumlu tutulması gerekirken, hüküm altına alınan alacakların tamamından her iki davalının birlikte sorumlu olacağı şeklinde hüküm kurulmuş olması hatalıdır. O halde, gerekirse hesap bilirkişisinden ek rapor alınarak, hüküm altına alınan alacaklardan her bir davalının sorumluluk miktarının tespiti ile, sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,  peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 23.11.2005 gününde oybirliği ile karar

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ