• YILLIK İZİN ÜCRETİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/57

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2022/4509
  Karar No. 2022/5173
  Tarihi: 25.04.2022

  lYILLIK İZİN ÜCRETİ
  lFESİH SIRASINDA KULLANILMAYAN YILLIK İZİNLERİN ÜCRET OLARAK ÖDENMİŞ OLMASI

  ÖZETİ Somut uyuşmazlıkta, davacı yıllık izin ücreti talebinde bulunmuş, bozma sonrası alınan bilirkişi raporunda davacının 7.5 gün bakiye yıllık izin ücreti kaldığı kabul edilerek hesaplama yapılmış ve mahkemece bu rapora itibarla hüküm kurulmuştur. Ancak dosya içinde bulunan belgeler ile davalı tarafından bozma öncesi temyiz aşamasında sunulan belgeler incelendiğinde davacıya fesih sırasında ödenen yıllık izin ücreti ile birlikte davacının kullanmadığı yıllık izin hakkının kalmadığı anlaşılmakla davacının yıllık izin ücreti talebinin reddi gerekirken eksik inceleme ile sonuca gidilmesi bozma nedenidir

  DAVA: Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Y A R G I T A Y   K A R A R I
  Davacı isteminin özeti:
  Davacı vekili, müvekkinin davalı işyerinde 10.01.2005-26.05.2010 tarihleri arasında ödemeler analisti olarak çalıştığını, iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini, işe iade davası açtıklarını ve davanın müvekkili lehine sonuçlandığını, 17.09.2012 günü yasal süre içinde işbaşı yapmak için başvurduğunu, 23.406,00 TL ödeme yapılarak işe alınmadığını belirterek, fark kıdem ve ihbar tazminatı ile fark boşta geçen dört aylık süre ücreti ve diğer haklar, fark işe başlatmama tazminatı, fark yıllık izin, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil, sağlık harcaması, ek ücret (zam farkından kaynaklanan), hisse senedi, prim, ikramiye, jestiyon, harcırah, asgari geçim indirimi alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  Davalı cevabının özeti:
  Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
  Mahkeme kararının özeti:
  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne dair verilen karar Dairemizin 14/10/2020 tarih, 2016/27153 esas ve 2020/11873 karar sayılı kararı ile davacıya yapılan ödemelerin ve yıllık izin belgelerinin değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmuş, bozma sonrası yapılan yargılamada mahkemece bozmaya uyularak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  1-Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, taraflar arasındaki sözleşmeye, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile temyiz olunan kararda belirtilen gerekçelere göre, davalının aşağıdaki bendin dışındaki temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.  
  2- Somut uyuşmazlıkta, davacı yıllık izin ücreti talebinde bulunmuş, bozma sonrası alınan bilirkişi raporunda davacının 7.5 gün bakiye yıllık izin ücreti kaldığı kabul edilerek hesaplama yapılmış ve mahkemece bu rapora itibarla hüküm kurulmuştur. Ancak dosya içinde bulunan belgeler ile davalı tarafından bozma öncesi temyiz aşamasında sunulan belgeler incelendiğinde davacıya fesih sırasında ödenen yıllık izin ücreti ile birlikte davacının kullanmadığı yıllık izin hakkının kalmadığı anlaşılmakla davacının yıllık izin ücreti talebinin reddi gerekirken eksik inceleme ile sonuca gidilmesi bozma nedenidir.
  Sonuç:
  Temyiz olunan hükmün yukarıda açıklanan sebeplerle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25/04/2022 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ