• YILLIK İZİN, FAZLA ÇALIŞMA VE HAFTA TATİLİ ÜCRETLERİNİN ÇIPLAK ÜCRET ESAS ALINARAK HESAPLANMASININ GEREKMESİ

  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2015/8537
  2018/1793
  07.02.2018
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK/57

   
     
  • YILLIK İZİN, FAZLA ÇALIŞMA VE HAFTA TATİLİ ÜCRETLERİNİN ÇIPLAK ÜCRET ESAS ALINARAK HESAPLANMASININ GEREKMESİ
    ÖZETİ  Fazla çalışma, genel tatil ve hafta tatili ücret alacaklarının hak edilen tarihteki çıplak ücret üzerinden hesaplanması gerekir. Geçmiş yılların ücretleri bilinmiyorsa son ücret asgari ücrete oranlanarak geçmiş yıllar ücretinin belirlenmesi gerekir. Yıllık ücretli izin alacağının ve ücret alacağının da çıplak günlük brüt ücret üzerinden hesaplanması gerekir.
  .
   
   
               
  MAHKEMESİ :İŞ MAHKEMESİ
  DAVA  : Davacı, kıdem tazminatı,  ihbar tazminatı ile  fazla mesai ücreti,  genel tatil ücreti,  yıllık izin ücreti,  hafta tatili ücreti ve ücret alacaklarının  ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
                                      Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. 
           Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:       
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin davalı işyerinde 8 yıl garson olarak çalıştığını, 31.05.2013 tarihinde iş akdinin haksız olarak feshedildiğini, alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ücret alacağı,  fazla çalışma ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti,  yıllık izin ücreti alacağını talep etmiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti ve Yargılama Süreci:
  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının  davalı Leal Lokanta ve Otelcilik İnşaat Sanayii ve Ticaret Limited Şirketi ünvanlı işverenliğe ait işyerinde  garson olarak  21/07/2005 ve 05/05/2013 tarihleri arasında çalıştığı, davacının iş akdinin haklı veya geçerli neden olmaksızın davalı tarafından feshedildiği, aksinin davalının usulen uygun delil ve belgelerle ispatlayamadığı bu nedenele davacının kıdem tazminatına ve ihbar tazminatına hak kazandığı gerekçesiyle kıdem tazminatı ve ihbar tazminatının, ücret, yıllık izin ücreti talebinin kabulüne, genel tatil ücreti, fazla mesai ücreti talebinin 1/2 indirim ile  kısmen kabulüne, hafta tatili talebinin reddine karar verilmiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı vekilinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Fazla çalışma, genel tatil ve hafta tatili ücret alacaklarının hak edilen tarihteki çıplak ücret üzerinden hesaplanması gerekir. Geçmiş yılların ücretleri bilinmiyorsa son ücret asgari ücrete oranlanarak geçmiş yıllar ücretinin belirlenmesi gerekir. Yıllık ücretli izin alacağının ve ücret alacağının da çıplak günlük brüt ücret üzerinden hesaplanması gerekir.
  Somut uyuşmazlıkta, Mahkemece davacının ücreti net  1.700,00 TL  ve  brüt  2.377,92 TL olarak kabul edilmiş, bu ücret esas alınarak hesaplanan Bilirkişi Raporunun 2. seçeneğine göre hüküm kurulduğu anlaşılmıştır. Davacının giydirilmiş ücreti bulunurken 130,00 TL yemek ücreti de dahil edilerek brüt 2.507,92 TL üzerinden kıdem ve ihbar tazminatının hesaplanması yerinde ise de,  yıllık izin ücreti, ücret alacağı, fazla mesai ücreti ve genel tatil ücretinin de giydirilmiş ücret  üzerinden hesaplanması ve hüküm altına alınması hatalıdır.
  3-Hüküm fıkarasının dokuzuncu paragrafında ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacağının  fazla mesai ücreti olarak hüküm altına alınması  da usule aykırıdır.
  F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı  nedenden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 07/02/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ