• YILLIK İZİN DEFTERİYLE İZİNLERİN KULLANILDIĞININ KANITLANAMAMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/57

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/27232
  Karar No: 2006/30964
  Tarihi:      23.11.2006

  l YILLIK İZİN DEFTERİYLE İZİNLERİN KULLANILDIĞININ KANITLANAMAMASI

  ÖZETİ: Davalının Sosyal Sigortalar Kurumuna Bildirdiği çalışma süresine göre, davacının iş sözleşmesiyle çalıştığı belli olan bu dönem için yıllık izinlerini kullandırıp ücretlerini ödediği izin defteri ile ispatlayamadığından, anılan dönem için yıllık ücretli izin alacağına ilişkin talebin kabulü gerekirken mahkemece yazılı gerekçelerle reddi hatalıdır.

  DAVA: Davacı, ihbar, kıdem tazminatı, yıllık izin ücreti ile fazla çalışma alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı   avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Davalının Sosyal Sigortalar Kurumuna Bildirdiği çalışma süresine göre, davacının iş sözleşmesiyle çalıştığı belli olan bu dönem için yıllık izinlerini kullandırıp ücretlerini ödediği izin defteri ile ispatlayamadığından, anılan dönem için yıllık ücretli izin alacağına ilişkin talebin kabulü gerekirken mahkemece yazılı gerekçelerle reddi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alman temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 23.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ