• YILLIK İZİN ALACAĞI

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2009/1624
  2011/1029
  27.01.2011
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/59
     
  • YILLIK İZİN ALACAĞI
  • YILLIK İZNİN KULLANILDIĞININ YAZILI BELGE İLE KANITLANMASININ GEREKMESİ
  • YILLIK İZİN KONUSUNDA YEMİN TEKLİF EDİLEBEİLECEĞİ
    ÖZETİ 4857 sayılı İş Kanununun 59. maddesinde, iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada ilişkinin sona erme şeklinin ve haklı olup olmadığının önemi bulunmamaktadır.
  Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir, işveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, işçiye yemin teklif edebilir
   
               

  DAVA                         :Davacı, kıdem, ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi F.Benli tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı, davalı iş yerinde 01.12.1997- 14.12.2006 tarihleri arasında çalıştığını, 18.07.2006 tarihinde Teknopres fabrikasından gelen BSH firmasına ait 6 adet beyaz eşyanın kaybolmasına sebebiyet verdiği iddia edilerek iş akdinin feshedildiğini, feshe konu edilen beyaz eşyaların kaybolmasında bir kusurunun bulunmadığını ayrıca bu eşyaların daha sonra bulunması nedeni ile işverenin bir zararının doğmadığını ve tüm çalışma süresi boyunca yıllık ücretli izin kullanmadığını ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti alacağının tahsilini talep etmiştir.
  Davalı vekili, davacının feshe konu beyaz eşyalara ilişkin sevk irsaliyesi düzenlemeyerek kaybolmalarına sebebiyet verdiğini, fesih tarihi itibari ile beyaz eşyalar halen kayıp durumda olduğundan feshin haklı sebebe dayalı gerçekleştirildiğini, davacının yıllık izin talebinin de yerinde olmadığını ileri sürmüştür.
  Yerel mahkemece, iş akdinin davalı işveren tarafından haklı nedene dayanılmaksızın feshedildiği ve davacının yıllık ücretli izinlerinin kullandırılmadığı kanaatine varılarak isteğin kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Hüküm süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2- Taraflar arasında uyuşmazlık, davacı işçinin kullandırılmayan izin sürelerine ait ücretlere hak kazanıp kazanmadığı noktasında toplanmaktadır.
  4857 sayılı İş Kanununun 59. maddesinde, iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği hükme bağlanmıştır. Yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin feshi şarttır. Bu noktada ilişkinin sona erme şeklinin ve haklı olup olmadığının önemi bulunmamaktadır.
  Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında ispat yükü işverene aittir, işveren yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı izin defteri veya eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. Bu konuda ispat yükü üzerinde olan işveren, işçiye yemin teklif edebilir.
  Somut olayda davalı tarafça davacının 2001-2006 tarihleri arasında toplam 100 gün yıllık izin talebinde bulunduğunu gösterir yıllık izin talep formları dosya içerisine ibraz edilmiştir. Davacının kendi imzasını taşıyan izin talep formları işveren vekili tarafından da onaylanmıştır. Mahkemece, davacı işçinin ibraz edilen yıllık izin talep formlarına ilişkin beyanı alınmalı, gerekirse davalı tarafa bu hususta yemin teklif etme hakkı da hatırlatılarak sonucuna göre hüküm kurulmalıdır. Eksik incelemeye dayalı olarak karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,
  peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.01.2011 gününde oybirliğiyle
  karar verildi.                                        


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ