• YETKİLİ MAHKEME

  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2012/1947
  2012/6318
  04.04.2012
  İlgili Kanun / Madde
  6100 S. HMK/ 6
     
  • YETKİLİ MAHKEME
  • ŞUBELERİN İŞLEMLERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA ŞUBELERİN BULUNDUĞU MAHKEMLERİN YETKİLİ OLACAĞI
   


  ÖZETİ 01.10.2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 6/1. maddesi: “Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir.”
             Aynı Kanun'un 14/1. maddesi ise: “Bir şubenin işlemlerinden doğan davalarda, o şubenin bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir.”hükmünü içermektedir.
             Her ne kadar mahkeme, kanun hükümlerinin yorumunda hata yaparak, davacının Karşıyaka Belediyesine ait işyerinde çalıştığı, Karşıyaka İş Mahkemesinde dava açtığı ve çalışmalarının Karşıyaka'da geçtiği gerekçesiyle dava dilekçesinin reddi ile yetkisizlik kararı vermiş ise de, davalı kurum Türkiye İş Kurumuna izafeten İzmir İl Müdürlüğü olup, yukarıda belirtilen yetkiye ilişkin düzenlemeler kapsamında davanın yetkili mahkemede açılmış olduğu anlaşılmakla, yazılı gerekçeyle mahkemenin yetkisizliğine karar verilmiş olması hatalı görüldüğünden, hüküm bozmayı gerektirmiştir
   
               


              Davacı vekili, işsizlik ödeneği talebinin hükme bağlanmasını istemiştir.
              Davalı vekili, davacının işe başlatılması nedeniyle işsizlik ödeneği talebinin kurum tarafından reddedildiğini belirterek, davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
              Mahkemece, yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine ve dosyanın talep halinde yetkili Karşıyaka Nöbetçi İş Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.
              Karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
              5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 5. maddesi: "İş mahkemelerinde açılacak her dava, açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgahı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi, işçinin işini yaptığı işyeri için yetkili mahkemede de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme muteber sayılmaz."
              01.10.2011 yürürlük tarihli 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 6/1. maddesi: “Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir.”
              Aynı Kanun'un 14/1. maddesi ise: “Bir şubenin işlemlerinden doğan davalarda, o şubenin bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir.”hükmünü içermektedir.
              Her ne kadar mahkeme, kanun hükümlerinin yorumunda hata yaparak, davacının Karşıyaka Belediyesine ait işyerinde çalıştığı, Karşıyaka İş Mahkemesinde dava açtığı ve çalışmalarının Karşıyaka'da geçtiği gerekçesiyle dava dilekçesinin reddi ile yetkisizlik kararı vermiş ise de, davalı kurum Türkiye İş Kurumuna izafeten İzmir İl Müdürlüğü olup, yukarıda belirtilen yetkiye ilişkin düzenlemeler kapsamında davanın yetkili mahkemede açılmış olduğu anlaşılmakla, yazılı gerekçeyle mahkemenin yetkisizliğine karar verilmiş olması hatalı görüldüğünden, hüküm bozmayı gerektirmiştir.
              SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek olması halinde ilgiliye iadesine, 03.04.2012 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ