• YETKİLİ İŞ MAHKEMESİNİN İŞÇİNİN DAİMİ ÇALIŞTIĞI İŞYERİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/2,18-21

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2008/1930
  Karar No. 2008/20009
  Tarihi: 14.07.2008
               
  l YETKİLİ İŞ MAHKEMESİNİN İŞÇİNİN DAİMİ ÇALIŞTIĞI İŞYERİNE GÖRE BELİRLENECEĞİ
  l GEÇİCİ GÖREVLE İŞÇİNİN GİTTİĞİ İŞYERİNİN BULUNDUĞU İŞ MAHKEMESİNİN YETKİLİ OLAMAYACAĞI

  ÖZETİ: Belirtmek gerekir ki, işçinin daimi olarak çalıştığı en son işyerinin bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olması gerekir. Geçici olarak görevlendirildiği yer mahkemesinin yetkili olması düşünülemez.

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı yetki yönünden reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla,
  dava dosyası için Tetkik Hâkimi S.Göktaş tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı işçi, davalı şirkete bağlı olarak İzmir-Aliağa'da çalışmakta iken, geçici olarak görevlendirildiği Kırıkkale Bölgesinde bulunduğu sırada, iş sözleşmesinin işverence geçerli neden olmadan feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.
  Davalı işveren, şirket merkezinin İstanbul-Büyükçekmece'de olduğunu, ayrıca davacının son görev yerinin Kırıkkale olması nedeni ile Kırıkkale veya Bakırköy iş Mahkemelerinin yetkili olduğunu, davanın yetkisiz mahkemede açıldığını belirterek davanın yetki yönünden reddi ile dosyanın yetkili Bakırköy iş Mahkemesine gönderilmesini, esas yönünden ise iş sözleşmesinin haklı olarak feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece 5521 sayılı Kanunun 5.maddesi gereği davanın davacının çalıştığı Kırıkkale İş Mahkemesi veya davalı şirket merkezinin Büyükçekmece olması nedeniyle Bakırköy İş Mahkemesinde açılması gerektiği, Karşıyaka iş Mahkemesinin yetkili olmadığı gerekçesi ile dava dilekçesinin yetki yönünden reddine ve dosyanın talep halinde yetkili Bakırköy Nöbetçi iş Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiştir.
  5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 5.maddesi uyarınca "iş Mahkemelerinde açılacak her dava açıldığı tarihte dava olunanın Türk Medeni Kanunu gereğince ikametgâhı sayılan yer mahkemesinde bakılabileceği gibi işçinin işini yaptığı işyeri yer mahkemesinde de bakılabilir. Bunlara aykırı sözleşme muteber sayılmaz."Öngörülen bu düzenleme kamu düzenine ait bir yetki kuralı olup, emredici olduğundan uyuşmazlığa bu yer mahkemeleri dışında başka mahkemede bakılamaz, iş yargılaması hukukunda yetki kamu düzenine ilişkin olduğundan, bunun yargılamanın her aşamasında ve resen dikkate alınması gerekir.
  Somut olayda davalı şirket merkezinin İstanbul-Büyükçekmece olması nedeni davalının ikametgâhının bulunduğu yer mahkemesinin Bakırköy iş olduğu açıktır. Davacının işini yaptığı işyerinin neresi olduğu konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
  Davacı işçi, daimi olarak çalıştığı işyerinin Aliağa olduğunu geçici olarak Kırıkkale'de görev yaptığı sırada iş sözleşmesinin feshedildiğini ileri sürmüş ve işini yaptığı yer mahkemesinin Karşıyaka İş Mahkemesi olduğunu ileri sürmüştür. Davalı işveren ise şirketin Aliağa'da merkez veya şubesinin bulunmadığını, davacının son olarak çalıştığı yerin Kırıkkale olması nedeni ile anılan yer mahkemesinin yetkili olduğunu savunmuştur.
  Belirtmek gerekir ki, işçinin daimi olarak çalıştığı en son işyerinin bulunduğu yer mahkemesinin yetkili olması gerekir. Geçici olarak görevlendirildiği yer mahkemesinin yetkili olması düşünülemez.
  Davacı tarafça temyiz aşamasında dosyaya sunulan Büyükçekmece 5.Noterliğinin 25.6.2007 tarih ve 23610 sayılı ihtarnamesinde davalı işverence Kırıkkale’de ki görevlendirmenin geçici olduğunun belirtildiği anlaşılmaktadır. Mevcut olgular karşısında davacının Kırıkkale'den Önce daimi olarak çalıştığı işyerinin Aliağa olup olmadığının belirlenmesi gerekir. Bu konuda taraflardan delilleri toplanarak, sonucuna göre yetki konusunda bir karar vermek gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalı olmuştur.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.7.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ