• YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ

  İlgili Kanun / Madde
  2822 S.TSGLK/13,14,15

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ                                                                         

  Esas No. 2005/30220
  Karar No. 2005/31442
  Tarihi: 27.09.2005         

  l YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ
  l CUMARTESİ PAZAR GÜNLERİNİN İŞ GÜN-LERİNDEN SAYILMAMASI
  l EKSİK İNCELEME

  ÖZETİ: 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 15. maddesine göre çoğunluk tespitine karşı itirazların, yetki tespit yazısı alındığı tarihten itibaren 6 iş günü içerisinde yapılması gerekir. Başvurulacak resmi makamlar itibarıyla cumartesi ve pazar günleri işgününden sayılmayacağından 1.12.2004 tarihinde tebellüğ edilen bildirime 8.12.2004 tarihinde yapılan itiraz süresindedir.
  Diğer taraftan tüm uyuşmazlıkların çözümünde olduğu gibi çoğunluk tespitine itiraz davalarında sağlıklı bir sonuca ulaşabilmek için öncelikle tarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda gösterecekleri tüm delillerin toplanması, Bakanlıktan prosedür dosyasının, işyeri kayıtlarının, SSK dönem bordroları ile sendika üye kayıt fişlerinin ve üyelikten çekilme bildirimlerinin getirtilerek başvuru tarihi itibarıyla işletmede çalışan işçi sayısının ve taraf sendikaların üye sayılarının açık ve kesin olarak tespiti gerekir. Bunun içinde tüm deliller toplandıktan sonra dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak, bilirkişi raporunda işletmede başvuru tarihi itibarıyla çalışan işçilerin ve bu işçilerin taraf sendikalara üyelikleri ve üyeliklerden istifalarının usulüne uygun şekilde gösterilip gösterilmediği incelenmeli, denetime elverişli olup olmadığı saptanmalıdır. Daha sonra bu rapora karşı tarafların itirazları halinde gerekirse ek rapor alınarak itirazlar, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamı birlikte bir değerlendirmeye tabi tutularak hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.
  DAVA: B ...İşverenler Sendikası adına Avukat FB ile 1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına Avukat TG 2. B... İş Sendikası Genel Başkanlığı adına Avukat AK aralarındaki dava hakkında Bursa 3. İş Mahkemesinden verilen 24.6.2005 günlü ve 3996/341 sayılı hüküm davacı avukatınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Yetki tespitine itiraz eden işveren sendikası, üyesi olan Yıldırım Belediye Başkanlığı'na ait işletmede toplu iş sözleşmesi yapmak üzere 25.2.2004 tarih ve 4033-7941 sayılı yetki belgesi ile kesin yetki alan davalı sendikanın toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sırasında grev kararı aldıktan sonra, aralarında imzalanıp tutanağa bağlanan ve redaksiyon için kendisine verilen toplu iş sözleşmesi tutanaklarını yok sayarak, daha önce alman ancak süresinde uygulanmaya konulmadığı, için yetki belgesinin hükümsüz kaldığından söz ederek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na çoğunluk tespiti için yeniden başvurduğunu, bunun üzerine Bakanlığın aynı işletmede davalı sendika lehine olumlu yetki tespiti yaptığını, oysa davalı sendikanın üyesinin bulunmadığını belirterek 25.11.2004 tarih ve 52906 sayılı yetki tespiti yazısının iptalini istemiştir.
  Davalılar, öncelik ile aynı tespit yazısı iptali için Hizmet İş sendikası tarafından Bursa 2.İş Mahkemesinde 2004/2102 esas sayılı dosyada itiraz edildiğini, her iki dosyanın birleştirilmesini, davacının imzalandığını iddia ettiği anlaşma tutanaklarını çalındığı gerekçesi ile göndermediğini, yazılı bir toplu iş sözleşmesinin de bulunmadığını, ve bu süre içerisinde davalı sendika tarafından alman grev kararının da süresinde uygulamaya konulmadığını, bu nedenle 25.2.2004 yetki belgesinin kendiliğinden hükümsüz hale geldiğini, bunun üzerine 6.10.2004 başvuru tarihi itibarı ile olumlu yetki tespiti yapıldığını belirterek davanın reddini talep etmiştir.
  Mahkemece, itiraz davasının süresi yönünden reddinin gerektiğini, ancak aynı çoğunluk tespitine karşı Bursa 2.İş Mahkemesinin 2004/2102 esas sayılı dosyasında da itiraz edildiği ve bu dosyada toplanan delillerin ve bilirkişi raporunun usul ve yasaya uygun hazırlanmış ve karar vermeye yeterli olduğu kabul edilerek bilirkişi raporu doğrultusunda itirazın reddine karar verilmiştir.
  Oysa Bakanlığın Yıldırım Belediye Başkanlığı işletmesi için vermiş olduğu olumlu yetki tespitine karşı farklı mahkemelerde davalar açılmış olduğuna göre öncelikle konunun kamu düzeni ile ilgili olması ve farklı kararların verilmesini önlemek için davaların birleştirilmesi gerekir. Bu nedenle birleştirilmesi gereken Bursa 2.İş Mahkemesinin 2004/2102 esas sayılı dosyasının getirtilerek sonuçlanıp sonuçlanmadığı belirlenmelidir. Sonuçlanmadığı takdirde birleştirme hususunun düşünülmesi, aksi halde dosya bir değerlendirmeye tabi tutularak hasıl olacak sonuca göre karar verilmelidir.
  Mahkemenin kabulüne göre,
  1. 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununun 15.maddesine göre çoğunluk tespitine karşı itirazların, yetki tespit yazısı alındığı tarihten itibaren 6 iş günü içerisinde yapılması gerekir. Başvurulacak resmi makamlar itibarıyla cumartesi ve Pazar günleri işgününden sayılmayacağından 1.12.2004 tarihinde tebellüğ edilen bildirime 8.12.2004 tarihinde yapılan itiraz süresindedir.
  2. Diğer taraftan tüm uyuşmazlıkların çözümünde olduğu gibi çoğunluk tespitine itiraz davalarında sağlıklı bir sonuca ulaşabilmek için öncelikle tarafların iddia ve savunmaları doğrultusunda gösterecekleri tüm delillerin toplanması, Bakanlıktan prosedür dosyasının, işyeri kayıtlarının, SSK dönem bordroları ile sendika üye kayıt fişlerinin ve üyelikten çekilme bildirimlerinin getirtilerek başvuru tarihi itibarıyla işletmede çalışan işçi sayısının ve taraf sendikaların üye sayılarının açık ve kesin olarak tespiti gerekir. Bunun içinde tüm deliller toplandıktan sonra dosya üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak, bilirkişi raporunda işletmede başvuru tarihi itibarıyla çalışan işçilerin ve bu işçilerin taraf sendikalara üyelikleri ve üyeliklerden istifalarının usulüne uygun şekilde gösterilip gösterilmediği incelenmeli, denetime elverişli olup olmadığı saptanmalıdır. Daha sonra bu rapora karşı tarafların itirazları halinde gerekirse ek rapor alınarak itirazlar, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamı birlikte bir değerlendirmeye tabi tutularak hasıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerekir.
  Yukarıda açıklanan şekilde araştırma ve inceleme yapılmadan, diğer itiraz davası dosyasında yaptırılmış denetime elverişli olmayan bilirkişi raporuna itibar edilerek verilen karar hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.9.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ