• YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ


  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2011/1308
  2011/12318
  26.04.2011
  İlgili Kanun / Madde
  2821 S.SK/4
  2822 S.TSGLK/13
     
  • YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ
  • İŞKOLUNA İTİRAZ
  • İŞKOLU TESPİTİNİN BEKLETİCİ MESELE YAPILMASI
    ÖZETİ Dosya kapsamından, işyeri ile ilgili işkolu tespit kararının iptali için sendika tarafından açılan davanın halen Bakırköy 4.İş Mahkemesi 2009/113Esas numarasında derdest olduğunu anlaşılmaktadır. Bu durumda taraflar arasında yetki uyuşmazlığı ile birlikte işkolu tespit uyuşmazlığı söz konusu olmaktadır. O halde İşyerinin girdiği işkolunun tespiti için açılan dava ön mesele kabul edilerek, davanın sonucuna göre işin esası çözüme kavuşturulmalıdır. Bu yönler düşünülmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.  
               


  DAVA                        :Davacı vekili, şirkete ait işyerinde davalı sendikanın çoğunluk sendikası olduğuna ilişkin diğer davalı Bakanlıkça düzenlenmiş 13.05.2008 günlü yetki tespit yazısının işverene 22.05.2008 tarihinde tebliğ edildiğini, davalı Bakanlığın yetki tespit yazısında belirtilen işçi ve sendikalı üye sayısına itiraz ettiklerini, gerekli inceleme yapıldığında davalı sendikanın işyerinde başvuru tarihi olan 21.03.2008 tarihi itibariyle yasanın aradığı yeterli çoğunluğun sağlanamadığının anlaşılacağından itiraz konusu davalı Bakanlığı 13.05.2008 gün 16658/025311 sayılı yetki tespit yazısının iptali ile davalı Petrol İş Sendikası'nın işyerinde gerekli ve yeterli çoğunluğu sağlayamadığının tespitine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davanın reddine karar vermiştir.
   Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Ö.F.Tüfek tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili, şirkete ait işyerinde davalı sendikanın çoğunluk sendikası olduğuna ilişkin yetki tespit yazısının işverene tebliğ edildiğini, sendikanın işyerinde başvuru tarihi itibariyle yasanın aradığı yeterli çoğunluğu sağlayamadığını belirterek yetki tespit yazısının iptaline karar verilmesini istemiştir.
  Davalı Bakanlık vekili, bakanlıkça yapılan işlemlerin yerinde olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  Petrol İş Sendikası vekili, bakanlığın çoğunluk tespitinin yerinde olduğunu belirterek tespite yapılan itirazın reddi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece, işkolu tespitine itiraz davasının sonucunun beklenmesi konusundaki istemin yerinde görülmediği, 21.03.2008 başvuru tarihi itibariyle davalı sendikanın işyerinde yasanın aradığı çoğunluğa sahip olduğu gerekçesi ile yetki tespitine yapılan itirazın reddine karar verilmiştir.
  Hüküm süresi içersinde davacı vekili tarafından, bakanlıkça işyerinin işkolları tüzüğünün 12 sıra numaralı "çimento, toprak ve cam " İşkoluna girdiğinin tespit edildiği, Sendika tarafından Bakırköy 4.İş Mahkemesinin 2009/113E. sayılı dosyasında işkolu itiraz davası açıldığı, bu davanın kesinleşmesinin beklenmesi gerekirken işkolu tespit davası kesinleşmeden hüküm kurulduğu gerekçesi ile temyiz edilmiştir.
  Dosya kapsamından, işyeri ile ilgili işkolu tespit kararının iptali için sendika tarafından açılan davanın halen Bakırköy 4.İş Mahkemesi 2009/113Esas numarasında derdest olduğunu anlaşılmaktadır. Bu durumda taraflar arasında yetki uyuşmazlığı ile birlikte işkolu tespit uyuşmazlığı söz konusu olmaktadır. O halde İşyerinin girdiği işkolunun tespiti için açılan dava ön mesele kabul edilerek, davanın sonucuna göre işin esası çözüme kavuşturulmalıdır. Bu yönler düşünülmeksizin yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,
  peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 26.04.2011 gününde oybirliğiyle
  karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ