• YEMİN TEKLİFİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2009/11630
  2011/12242
  25.04.2011
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/57
     
  • YEMİN TEKLİFİ
    ÖZETİ Davalı işyeri belediye olup kamu kurumudur. Mahkemece yapılacak iş; davacının izin kullanmadığı aylara ilişkin ücret bordrolarının celbedilip anılan tarihlerde çalışıp çalışmadığı belirlenerek varsa kurum kayıtlarını karşılaştırmak, cevap dilekçesinde bulunan " her türlü delil " ibaresinden hareketle gerekirse davalıya yemin teklif etme hakkını hatırlatarak sonuca gitmektir.  
               


  DAVA                         :Davacı, kıdem tazminatı, ilave tediye ve ikramiye alacağı, yıllık izin ücreti, giyim yardımı alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi U.Acar tarafından düzenlenen rapor dinlendikten soma dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili; müvekkilinin davalı belediyede kesintisiz olarak çalışıp emekli olduğu halde TIS hükümlerine göre hesaplanacak kıdem tazminatının ve TIS’ ten kaynaklanan alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek fazlaya ilişkin haklan saklı kalmak kaydıyla; kıdem tazminatı, ilave tediye ve ikramiye, yıllık izin ücreti ve giyim yardımı alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etmiştir.
  Davalı vekili cevap dilekçesinde; davacının kesintisiz çalışma iddiasının doğru olmadığını, kıdem tazminatının belediyenin ekonomik sıkıntıları nedeniyle ödenemediğini, davacının kullandığı raporların yıllık izine çevrilmesinin bakanlık müfettişince bildirildiğini, bu kadar uzun süre izin kullanmadan çalışma iddiasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, sunulan belgelerle bir kısım ikramiye alacaklarının ödendiğinin kanıtlandığını, talep edilen alacakların zaman aşımına uğradığını, davacının bordroları ihtirazi kayıtsız imzalaması nedeniyle talep hakkının bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
  Yerel mahkemece dava konusu alacaklar kısmen hüküm altına alınmıştır.
  Karan davalı vekili temyiz etmiştir.
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine 2-Davacı 538 gün izin kullanmadığı iddiasında bulunmuştur. Davalı işyeri belediye olup kamu kurumudur. Mahkemece yapılacak iş; davacının izin kullanmadığı aylara ilişkin ücret bordrolarının celbedilip anılan tarihlerde çalışıp çalışmadığı belirlenerek varsa kurum kayıtlarını karşılaştırmak, cevap dilekçesinde bulunan " her türlü delil " ibaresinden hareketle gerekirse davalıya yemin teklif etme hakkını hatırlatarak sonuca gitmektir.
  Kabule göre de, ıslah dilekçesinde faiz talep edilmediği halde ıslah ile artırılan miktarlara ıslah tarihinden itibaren de faiz yürütülmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.04.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.
                                     
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ