• YEMİN

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İşK/14

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/12302
  Karar No: 2006/31194
  Tarihi:      27.11.2006

  l YEMİN
  l SAVUNMANIN YEMİNLE ÇELİŞMESİ
  l KIDEM TAZMİNATI
  l HAKSIZ FESİH

  ÖZETİ: Uyuşmazlık feshin haklı olup olmadığı konusunda toplanmaktadır. 23.3.2006 tarihli oturumda davalı tarafından davacı asile yemin teklif edilmiştir. Yemin konusu ücretli izin verilip verilmediği noktasındadır. Davacı yeminde bulunmuştur. Söz konusu yemine rağmen davalı vekili ücretli izinin kısmen kullanıldığını ileri sürdüğüne göre, söz konusu savunma yeminle çelişmektedir. Ayrıca davalı tarafından ücretli izin kullandığına dair bir belgede sunulmamıştır. Mahkemece feshin haksızlığı kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatına hükmetmek gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA:  Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı ile fazla çalışma ve izin ücreti, genel tatil gündeliğinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  Uyuşmazlık feshin haklı olup olmadığı konusunda toplanmaktadır. 23.3.2006 tarihli oturumda davalı tarafından davacı asile yemin teklif edilmiştir. Yemin konusu ücretli izin verilip verilmediği noktasındadır. Davacı yeminde bulunmuştur. Söz konusu yemine rağmen davalı vekili ücretli izinin kısmen kullanıldığını ileri sürdüğüne göre, söz konusu savunma yeminle çelişmektedir. Ayrıca davalı tarafından ücretli izin kullandığına dair bir belgede sunulmamıştır. Mahkemece feshin haksızlığı kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatına hükmetmek gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.11.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ