• YEMEK ÜCRETİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/32

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/21963
  Karar No: 2007/7504
  Tarihi:      19.03.2007

  l YEMEK ÜCRETİ
  l GİYDİRİLMİŞ ÜCRETİN TESPİTİNDE YEMEK ÜCRETİNİN YIL İÇERİSİNDE ÇALIŞILAN GÜNLERE GÖRE BELİRLEN-MESİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ: Davacının günlük yemek ücretinin yıl içinde fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılarak ödenen yemek ücreti tespit edildikten sonra 365'e bölünerek bir güne karşılık gelen miktar bulunarak çıplak ücrete eklenmelidir. Bu durumda somut olay irdelendiğinde yemek ücretinin 3.000.000 X 292 =2.400.000.TL olması gerekir.

  DAVA: Davacı, kıdem ve kötü niyet tazminatları ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü
  Dairemiz tarafından kıdem ve ihbar tazminatına esas olan giydirilmiş ücretin hesabında davacıya son bir yıl içinde ödenen yemek ücretinin belirlenerek 365'e bölünmesi suretiyle bulunacak miktarın çıplak ücrete eklenmesi gerektiği belirtildiği halde hatalı hesap bilirkişi raporuna itibar ederek hüküm kurulması isabetsizdir.
  Davacının günlük yemek ücretinin yıl içinde fiilen çalışılan gün sayısı ile çarpılarak ödenen yemek ücreti tespit edildikten sonra 365'e bölünerek bir güne karşılık gelen miktar bulunarak çıplak ücrete eklenmelidir.Bu durumda somut olay irdelendiğinde yemek ücretinin 3.000.000 X 292=2.400.000.TL olması gerekir.
  Hatalı hesaplamaya dayalı kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 19.3.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ