• YAZILI SÖZLEŞMEYE DAYANMAYAN İKRAMİYE

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/34

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ                                                                         

  Esas No: 2004/22671
  Karar No: 2005/14451
  Tarihi: 25.04.2005         

  l YAZILI SÖZLEŞMEYE DAYANMAYAN İKRAMİYE
  l İKRAMİYENİN ÇOK UZUN SÜRE ÖNCE KALDIRILMASI
  l İŞ SÖZLEŞMESİ SONA ERDİKTEN SONRA TALEP EDEMEME

  ÖZETİ: Davacı aradan geçen uzun zamana rağmen ikramiye uygulamasının kaldırılmasına itirazda bulunmamış ve ödemeleri ikramiyesiz olarak kabul etmiştir. İş sözleşmesi feshedildikten sonra ikramiye alacağından da bahsederek alacak isteğinde bulunmuştur. Taraflar arasındaki bir sözleşmeden kaynaklanmayan, davalı işverenin tek taraflı iradesi ile ödemekte olduğu ikramiyenin yıllar önce kaldırıldığı ve durumun davacı tarafından da bilindiği açıktır. Artık bu durumda ikramiyenin kaldırıldığı tarihten sonrası için ikramiye alacağından söz edilemez.

  DAVA: Davacı, kıdem, sendikal tazminat ile ikramiye, fazla mesai ve sosyal yardım alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacı işçi, 1997 yılından itibaren ikramiyelerinin ödenmediğini ileri sürerek anılan alacağın hüküm altına alınması isteğinde bulunmuştur.
  Davalı işveren, işyerinde ikramiye uygulamasına ekonomik sebeplerden dolayı son verildiğini belirterek isteğin reddine karar verilmesini savunmuştur.
  Mahkemece davacının talebi doğrultusunda isteğin kabulüne karar verilmiştir.
  Dosya içeriğine göre davalı iş yerinde 1997 yılından itibaren ikramiye uygulamasının kaldırıldığı ve fesih tarihi olan 2002 yılına kadar ödenmediği anlaşılmaktadır. Şirket genel müdürünün imzasını taşıyan iş yeri iç duyurusunda 1999 yılı ikramiyelerinin ödenemeyeceği, geçmiş yıllara ait ikramiye haklarının korunduğu bildirilmiştir. Davacı aradan geçen uzun zamana rağmen ikramiye uygulamasının kaldırılmasına itirazda bulunmamış ve ödemeleri ikramiyesiz olarak kabul etmiştir. İş sözleşmesi feshedildikten sonra ikramiye alacağından da bahsederek alacak isteğinde bulunmuştur. Taraflar arasındaki bir sözleşmeden kaynaklanmayan, davalı işverenin tek taraflı iradesi ile ödemekte olduğu ikramiyenin yıllar önce kaldırıldığı ve durumun davacı tarafından da bilindiği açıktır. Artık bu durumda ikramiyenin kaldırıldığı tarihten sonrası için ikramiye alacağından sözedilemez. Belirtilen döneme ilişkin isteğin reddi gerekirken kabulü yönünde hüküm tesisi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 25.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ