• YAZILI FESİH BİLDİRİMİNDE BULUNULMAMASI


     
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2016/10143
  2016/14739
  23.05.2016
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK. /2,18-21


   
     
  • YAZILI FESİH BİLDİRİMİNDE BULUNULMAMASI
  • GEÇERSİZ FESİH
  • ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE İŞE İADENİN ALT İŞVEREN İÇİN VERİLMESİNİN ASIL İŞVERENİN İŞE İADENİN MALİ SONUÇLARINDAN ALT İŞVERENLE BİRLİKTE SORUMLU OLMASI
   
  ÖZETİ   Dosya içeriğine göre, davacıya yazılı fesih bildiriminde bulunulmadığı, ayrıca davalılarca haklı bir fesih sebebinin de ileri sürülmediği anlaşılmaktadır. Bu itibarla, mahkemece feshin geçersizliğine karar verilmiş olması dosya içeriğine uygundur. Ancak, dosya kapsamındaki deliller ve yapılan işin niteliği itibariyle geçerli olduğu anlaşılan alt işverenlik ilişkisine göre, mahkemece davanın mali sonuçlarından davalıların müştereken ve müteselsilen sorumluluklarına hükmedilmemesi ve alt işverene iade kararı verilmemesi isabetsizdir

                 
   
       
               

  DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı ... avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, müvekkilinin iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini belirterek, feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücret ve diğer haklarının belirlenmesini istemiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı ... vekili, müvekkili şirketin davacının asıl işvereni olmadığını, davacı işçinin müvekkilinden ihale ile iş alan diğer davalı şirketin işçisi olduğunu belirterek öncelikle husumet itirazında bulunmuş, davalılar arasında asıl alt işveren ilişkisinin bulunmadığını, bu ilişkinin varlığının kabulü halinde dahi Sağlık Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna husumetin yöneltilmesi gerektiğini, davanın hak düşürücü süre geçtikten sonra açıldığını savunmuş, söz konusu taleplerinin kabul görmemesi halinde davanın esastan reddini istemiştir.
  Davalı ... vekili, müvekkili firmanın davalı kurumdan ihale ile üstlendiği temizlik işinin süresinin bitmesi ve yeni ihalenin kazanılmaması sebebiyle davacının iş sözleşmesinin davalı bakanlık tarafından feshedildiğini belirterek davanın reddini savunmuştur.
  Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, feshin geçersizliği ile davacının işe iadesine, dört aya kadar ücreti ve diğer hakları tutarında işe başlatmama tazminatı belirlenmesine ve boşta geçen süre için dört aya kadar ücret ve diğer hakların davalıdan alınıp davacıya verilmesine karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı davalı ... vekili temyiz etmiştir.


  Gerekçe:
  Taraflar arasında iş sözleşmesinin feshinin geçerli sebebe dayanıp dayanmadığı uyuşmazlık konusu olup kanuni dayanak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 18. ve devamı maddeleridir.
  4857 sayılı Kanun’un 18. maddesine göre otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.
  4857 sayılı Kanun’un 20. maddesinin ikinci fıkrasına göre feshin geçerli sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.
  Dosya içeriğine göre, davacıya yazılı fesih bildiriminde bulunulmadığı, ayrıca davalılarca haklı bir fesih sebebinin de ileri sürülmediği anlaşılmaktadır. Bu itibarla, mahkemece feshin geçersizliğine karar verilmiş olması dosya içeriğine uygundur. Ancak, dosya kapsamındaki deliller ve yapılan işin niteliği itibariyle geçerli olduğu anlaşılan alt işverenlik ilişkisine göre, mahkemece davanın mali sonuçlarından davalıların müştereken ve müteselsilen sorumluluklarına hükmedilmemesi ve alt işverene iade kararı verilmemesi isabetsizdir.
  Sonuç:
  Belirtilen sebeplerle, 4857 sayılı Kanun'un 20. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
  HÜKÜM: Yukarıda belirtilen sebeplerle;
  1-Mahkemenin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
  2-İşverence yapılan FESHİN GEÇERSİZLİĞİNE ve davacının davalı ... İnş. San. Tic. Ltd. Şti.'ne ait işyerindeki işine İADESİNE,
  3-Davacının kanuni süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde davalılar tarafından müştereken ve müteselsilen ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih sebebi dikkate alınarak takdiren davacının dört aylık brüt ücreti tutarında BELİRLENMESİNE,
  4-Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aya kadar ücret ve diğer haklarının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilinin GEREKTİĞİNE,
  5-Harçtan muaf olduğundan yeniden alınmasına yer olmadığına,
  6-Davacı vekille temsil edildiğinden, karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 1.800,00 TL vekâlet ücretinin davalılardan alınıp davacıya verilmesine,
  7-Davacı tarafından yapılan 80,00 TL yargılama giderinin davalılardan alınıp davacıya verilmesine, davalının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, kesin olarak, 23.05.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ