• YAŞLILIK AYLIĞININ İPTALİNE İLİŞKİN KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ

   
  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2012/18706
  2012/14825
  13.09.2012
  İlgili Kanun / Madde
  506.S.SSK/EK-5
   

   

  • YAŞLILIK AYLIĞININ İPTALİNE İLİŞKİN KURUM İŞLEMİNİN İPTALİ
  • YAŞLILIK AYLIĞININ YENİDEN HESAPLANMASI
    ÖZETİ: Diğer taraftan, Kayseri 2. İş Mahkemesinin 04.04.2007 tarih ve 2006/1152 Esas ve 2007/179 Karar sayılı kararı ile, isteğe bağlı sigortalılığın iptaline ilişkin Kurum işlemi iptal edilerek, 01.07.2003-30.04.2004 tarihleri arasındaki dönem bakımından isteğe bağlı sigortalılık geçerli kabul edilmiş, bu karar Dairemizin 17.11.2008 tarih ve 2007/13935 Esas ve 2008/14731 Karar sayılı ilamı ile onanarak kesinleşmiştir.Mahkeme kararının kesinleşmesi üzerine, Kurum tarafından, 25.3.2009 onay tarihli karar ile aylık miktarları değiştirilmiş, buna ilişkin ödeme yapılıp yapılmadığı dosya kapsamıyla anlaşılamamıştır.
              İlk tahsis talep tarihi itibariyle tahsis koşullarının oluştuğuna ilişkin mahkeme kabulünde isabetsizlik yoksa da, öncelikle ilk tahsis talep tarihi itibariyle mevcut prim gün sayısı üzerinden (İptal edilen 01.07.2003-30.04.2004 isteğe bağlı sigortalılık dönemi de dahil edilerek-ilk tahsisten sonraki prim  günleri dahil edilmeksizin) bağlanması gereken aylık tutarları ile, fiilen ödenen tutarlar (25.03.2009 onay tarihli aylık değişiklik kararı da gözetilerek )Kurumdan sorularak belirlenmeli ve birikmiş aylık alacağına ilişkin olarak denetime elverişli bilirkişi rapor alınmalı ve sonucuna göre bir karar verilmelidir.
              Mahkemece, yukarıda belirtilen hukuki ve fiili durumlar dikkate alınmaksızın, yanılgılı değerlendirme ile hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma sebebidir
               

         
              Dava, birikmiş aylıkların ve fazladan tahsil edilen primlerin istirdatı istemine ilişkindir.
              Mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.
              Hükmün, davalı Kurum avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Meral Yıldırım tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
              Dava, ilk tahsis talebine istinaden aylık bağlanması gerektiğinin tespiti ve birikmiş aylıklara mahsuben 4.975,23 TL ve ilk tahsis talebi ile, ikinci tahsis talep tarihi arasındaki döneme ait olan ve yersiz tahsil edilen primlere mahsuben 1.178,90 TL'nin  tahsili istemine ilişkindir.
              Mahkeme tarafından,  ilk tahsis talep tarihi olan 02.03.2006 tarihi itibariyle tahsis koşulları oluştuğundan bahisle, birikmiş aylık isteminin ve prim alacağı isteminin kabulüne karar verilmiş ise de, bu kararın eksik incelemeye dayalı olarak verildiği ve bilirkişi raporunun hüküm kurmaya yeterli olmadığı anlaşılmaktadır.
              Dosya kapsamına göre, sigortalının 02.03.2006 tarihli tahsis talebi üzerine,  01.07.2003-30.04.2004 tarihleri arasındaki isteğe bağlı sigortalılık primlerinin zamanında ödenmediğinden bahisle iptal edildiği ve bu nedenle prim gün sayısı bakımından tahsis koşullarının oluşmadığından, 01.04.2006 tarihinde reddedildiği anlaşılmaktadır.Bunun üzerine, İsteğe bağlı sigortalılılğının geçerli olduğunun tespiti davası açan sigortalı, yeniden isteğe bağlı sigortalılık primleri ödemek suretiyle, 04.01.2007 tarihinde ikinci kez tahsis talebinde bulunmuş, ikinci tahsis talebine istinaden yaşlılık aylığı bağlanmıştır,
              Diğer taraftan, Kayseri 2. İş Mahkemesinin 04.04.2007 tarih ve 2006/1152 Esas ve 2007/179 Karar sayılı kararı ile, isteğe bağlı sigortalılığın iptaline ilişkin Kurum işlemi iptal edilerek, 01.07.2003-30.04.2004 tarihleri arasındaki dönem bakımından isteğe bağlı sigortalılık geçerli kabul edilmiş, bu karar Dairemizin 17.11.2008 tarih ve 2007/13935 Esas ve 2008/14731 Karar sayılı ilamı ile onanarak kesinleşmiştir.Mahkeme kararının kesinleşmesi üzerine, Kurum tarafından, 25.3.2009 onay tarihli karar ile aylık miktarları değiştirilmiş, buna ilişkin ödeme yapılıp yapılmadığı dosya kapsamıyla anlaşılamamıştır.
              İlk tahsis talep tarihi itibariyle tahsis koşullarının oluştuğuna ilişkin mahkeme kabulünde isabetsizlik yoksa da, öncelikle ilk tahsis talep tarihi itibariyle mevcut prim gün sayısı üzerinden (İptal edilen 01.07.2003-30.04.2004 isteğe bağlı sigortalılık dönemi de dahil edilerek-ilk tahsisten sonraki prim  günleri dahil edilmeksizin) bağlanması gereken aylık tutarları ile, fiilen ödenen tutarlar (25.03.2009 onay tarihli aylık değişiklik kararı da gözetilerek )Kurumdan sorularak belirlenmeli ve birikmiş aylık alacağına ilişkin olarak denetime elverişli bilirkişi rapor alınmalı ve sonucuna göre bir karar verilmelidir.
              Mahkemece, yukarıda belirtilen hukuki ve fiili durumlar dikkate alınmaksızın, yanılgılı değerlendirme ile hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma sebebidir.
              O halde, davalı Kurum vekilinin bu yönü amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır. 
              SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 13.09.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.       

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ