• YAŞLILIK AYLIĞININ GEÇ ÖDENMESİ

   
  YARGITAY
  21. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2010/2143
  2011/2549
  22.03.2011
  İlgili Kanun / Madde
  506 SSK/60
     
  • YAŞLILIK AYLIĞININ GEÇ ÖDENMESİ
  • FAZİ TALEP EDİLEBİLECEĞİ
    ÖZETİ: Somut olayda davacının sigorta şahsi dosyasında 1.10.1977 tarihli işe giriş bildirgesi mevcut olduğu halde Kurumca bu tarihin esas alınmaması nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanması konusunda dava konusu ihtilaf doğmuştur. Tespit kararıyla sigortalılık başlangıç tarihinin 1.10.1977 olduğu saptanmıştır. Davacı 13.1.2009 tarihli başvurusunda, 1.3.2006 tarihinden itibaren bağlanacak yaşlılık aylıklarına açıkça faiz işletilmesini ileri sürmek suretiyle Kurumu temerrüde düşürmüş bulunmaktadır. Bu nedenle davacının yaşlılık aylığına faiz isteminin kabulü gerekirken reddi yanlıştır
               

  Davacı, yaşlılık aylığının geç ödenmesinden dolayı faiz alacağının tahsiline karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir.
  Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Onal Aydın tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.
  1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı gerektirici nedenlere göre davacı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine
  2-Dava, davacının yaşlılık aylığının davalı kurumca geç ödenmesi sebebiyle faiz alacağının tahsili istemine ilişkindir.
  Mahkemece istemin reddine karar verilmiştir.
  Dosyadaki kayıt ve belgelerden; davacının kuruma yapmış olduğu 17.2.2006 tarihli tahsis başvurusunun ilk sigortalı çalışma tarihinin 1.7.1981 olduğu ve bu tarihe göre sigortalılık süresi yetmediğinden reddedildiği, sigortalılık başlangıç tarihinin 1.10.1977 olduğunun tespitine dair kararın 23.12.2008 tarihinde kesinleştiği, davacının bu karara istinaden yapmış olduğu ikinci tahsis başvurusunda 1.3.2006 tarihinden itibaren aylıklarını faiziyle birlikte istediği, Kurumca 1.3.2006 tarihinden itibaren birikmiş aylıklarının 25.3.2009 tarihinde toplu olarak PTT havalesi ile gönderilip faizsiz olarak ödendiği anlaşılmaktadır.
  Somut olayda davacının sigorta şahsi dosyasında 1.10.1977 tarihli işe giriş bildirgesi mevcut olduğu halde Kurumca bu tarihin esas alınmaması nedeniyle yaşlılık aylığı bağlanması konusunda dava konusu ihtilaf doğmuştur. Tespit kararıyla sigortalılık başlangıç tarihinin 1.10.1977 olduğu saptanmıştır. Davacı 13.1.2009 tarihli başvurusunda, 1.3.2006 tarihinden itibaren bağlanacak yaşlılık aylıklarına açıkça faiz işletilmesini ileri sürmek suretiyle Kurumu temerrüde düşürmüş bulunmaktadır. Bu nedenle davacının yaşlılık aylığına faiz isteminin kabulü gerekirken reddi yanlıştır.
  Yapılacak iş; 1.3.2006 tarihi itibariyle bağlanan yaşlılık aylığının Ödeme tarihlerini de gösterir dökümlü listesi Kurumdan celp olunup, her bir aylık için ödeme tarihinden alacağın topluca ödendiği tarihe kadar olan dönem için faiz alacağını hesaplattırıp sonuca göre bir karar vermekten ibarettir.
  O halde, davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.
  SONUÇ: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 22.03.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ