• YAŞLILIK AYLIĞI BAŞVURUSUNUN BAŞVURU TARİHİNDE YÜRÜRÜLÜKTE OLAN YASAL DURUMA GÖRE SONUÇLANDIRILMASI

  İlgili Kanun/md:
  506 s.SSK/60/A-Geçici 81

  l YAŞLILIK AYLIĞI BAŞVURUSUNUN BAŞVURU TARİHİNDE YÜRÜRÜLÜKTE OLAN YASAL DURUMA GÖRE SONUÇLANDIRILMASI

  ÖZÜ: Esasen, davacının, 27.05.2002 tarihinde tahsis talebinde bulunduğu dikkate alınarak, bu tarihte yürürlükte olan 4759 Sayılı Kanun ile değişik Geçici 81. maddesine B bendi hükümleri çerçevesinde konuyu ele almak gerekecektir.
  Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği için 4759 Sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen 506 Sayılı Kanunun Geçici 81. maddesinin B bendinde yer alan geçiş hükümleri yönünden 23.05.2002 tarihi itibariyle davacının durumu ele alındığında 44 yaşını dolduracağı 19.04.2004 tarihini takip eden aybaşı itibariyle davacının yaşlılık aylığına hak kazanabileceği Kurum işleminin bu sebeple yasaya uygun olduğu sonucuna varılmaktadır.

  T.C.

  YARGITAY

  10. Hukuk Dairesi

  Esas No:                       2003/2661
  Karar No           :           2003/3247
  Tarihi:               07.04.2003

  Davacı, davalı Kurum işleminin iptali ile yaşlılık aylığına hak kazandığının tespitine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin kabulüne karar vermiştir.
  Hükmün, davalı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  Dosyadaki bilgi ve belgelere göre, 27.05.2002 tarihinde yaşlılık aylığı tahsis talebinde bulunan davacının 4447 Sayılı Kanunun yürürlülük tarihi olan 08.09.1999 itibariyle 39 yaşında olduğu ve 22 yıl 9 ay sigortalılık süresine sahip bulunduğu anlaşılmıştır.
  Bu durumda,4447 Sayılı Kanundan önceki mevzuat yönünden 08.09.1999 tarihi itibariyle 506 Sayılı Kanunun 60. maddesinin A ve B bendlerindeki 55 yaş şartını taşımadığı için keza 4447 Sayılı Kanun ile getirilen ve Anayasa Mahkemesinin iptal kararı kapsamı dışında kaldığı için halen yürürlülüğünü koruyan 506 Sayılı Kanunun Geçici 81. maddesinin A bendinde erkekler için öngörülen 23 yıl sigortalılık süresi gerçekleşmediği ve aynı maddenin C/a-b bendindeki 55 ve 56 yaş şartlarına sahip olmadığı için söz konusu yasa hükümlerinden yararlanarak yaşlılık aylığına hak kazanmasına imkan bulunmadığı anlaşılmaktadır.
  Esasen, davacının, 27.05.2002 tarihinde tahsis talebinde bulunduğu dikkate alınarak, bu tarihte yürürlükte olan 4759 Sayılı Kanun ile değişik Geçici 81. maddesine B bendi hükümleri çerçevesinde konuyu ele almak gerekecektir.
  Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiği için 4759 Sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen 506 Sayılı Kanunun Geçici 81. maddesinin B bendinde yer alan geçiş hükümleri yönünden 23.05.2002 tarihi itibariyle davacının durumu ele alındığında 44 yaşını dolduracağı 19.04.2004 tarihini takip eden aybaşı itibariyle davacının yaşlılık aylığına hak kazanabileceği Kurum işleminin bu sebeple yasaya uygun olduğu sonucuna varılmaktadır.
  Açıklanan sebeplerle davacının yasal dayanaktan yoksun davasının reddine karar verilmesi gerekirken, kabulüne karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde davacı Kurumun bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 07.04.2003 gününde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ