• YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASINDA MAHKEME KARARIYLA DÜZELTİLEN YAŞIN ESAS ALINAMAMASI

  YARGITAY
  10. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2004/3869
  2004/7700
  20.09.2004
  İlgili Kanun / Madde
  506 SSK/120
   
   
  • YAŞLILIK AYLIĞI BAĞLANMASINDA MAHKEME KARARIYLA DÜZELTİLEN YAŞIN ESAS ALINAMAMASI
    ÖZETİ: Uyuşmazlık, yaşlılık aylığı bağlanmasında; sigortalının ilk defa çalışmaya başladığı tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihinin mi, yoksa çalışmanın başlamasından sonra mahkeme kararı ile düzeltilen tarihin mi esas alınacağı noktasında toplanmaktadır. Türkiye'deki sosyal güvenlik kuruluşlarının yaşlılık aylığı bağlanmasıyla ilgili 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 120, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun 66, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 105. maddesi, "yaşlılık aylığının bağlanmasında; sigortalının ilk defa çalışmaya başladığı tarihteki yaşının esas alınacağı”  şeklinde birbirine paralel düzenlemeler içermekte olup, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 09.10.2002 gün ve 21-761/777 sayılı kararı da bu doğrultudadır.
               

  Davacı, düzeltilmiş doğum tarihinin esas alınarak emeklilik ve aylık bağlanma işlemlerinin yapılmasına karar verilmesini istemiştir.

  Mahkeme,ilâmında karar vermiştir.

  belirtildiği  şekilde  isteğin  kabulüne

  'Hükmün, davacı Avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi Mustafa Arınmış tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  Uyuşmazlık, yaşlılık aylığı bağlanmasında; sigortalının ilk defa çalışmaya başladığı tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihinin mi, yoksa çalışmanın başlamasından sonra mahkeme kararı ile düzeltilen tarihin mi esas alınacağı noktasında toplanmaktadır. Türkiye'deki sosyal güvenlik kuruluşlarının yaşlılık aylığı bağlanmasıyla ilgili 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 120, 1479 sayılı Bağ-Kur Kanununun 66, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 105. maddesi, "yaşlılık aylığının bağlanmasında; sigortalının ilk defa çalışmaya başladığı tarihteki yaşının esas alınacağı”  şeklinde birbirine paralel düzenlemeler içermekte olup, Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 09.10.2002 gün ve 21-761/777 sayılı kararı da bu doğrultudadır. 08.09.1999 gün ve 23810 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanunla tüm sosyal güvenlik kuruluşlarında yaşlılık aylığı bağlanması ile ilgili yaş sınırının yükseltildiği bilinen bir gerçektir. 01.02.1978 tarihinde ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayan ve kayden 03.08.1961 doğumlu olan sigortalının yaşının, temyiz edilmeksizin kesinleşen Samsun 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 07.08.1979 gün ve 620/411 Esas sayılı kararı ile .03.08.1960 olarak düzeltildiği kabul edilerek, yaş düzeltmesi Kurumca kabul edilmediği için tahsis talebi reddedilen davacının, Mahkemece düzeltilip tescil edilmiş gerçek doğum tarihi olan 03.08.1960 tarihinin, davalı Sosyal Sigortalar Kurumu idaresince, davacının emeklilik ve aylık bağlama işlemlerinde esas alınması gerektiğinin tespitine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  - O  hâlde  davalı  Kurumun  bu  yönleri  amaçlayan  temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ:Temyiz  edilen hükmün yukarıda  açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, 20.09.2004 gününde oybirliğiyle /karar verildi
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ