• YASAYA AYKIRI OLARAK YAPILAN GÖREVLENDİRMENİN HAK OLUŞTUR-MAYACAĞI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/18-21

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2009/41802
  Karar No. 2010/37204
  Tarihi: 10.12.2010                      
   
  l YASAYA AYKIRI OLARAK YAPILAN GÖREVLENDİRMENİN HAK OLUŞTUR-MAYACAĞI
  l EKSİK İNCELEME

  ÖZETİ: İdare amirinin 657 sayılı Kanun kapsamında ya da idari sözleşmeye tabi olarak kamu personeli statüsünde çalışması gerektiği ortaya çıkarsa bu durumun davacının geçmişte yasaya aykırı biçimde idare amirliği görevinde çalıştırılmasının davacıya bir hak bahşetmeyeceği gözetilmelidir.
  Davacının iş sözleşmesi ve işyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinde işçilerin görev yerlerinin değiştirilme-sine ilişkin bir düzenlemeye yer verilip verilmediği de saptanmalı, görev yeri değişikliği bu yönden de inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmalıdır

  DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini
  istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi M. Başbayraktar Taşkın tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı davalı belediyede idare amiri olarak çalıştığını, 22.5.2009 tarihli Fen İşleri Müdürlüğüne yapılan görevlendirmeyi kabul etmediğini ancak davalının görev değişikliğinin zorunlu olduğunu belirterek atandığı yerde çalışmasını belirttiğini sonra da mazeretsiz işe devam etmediği gerekçesiyle 4857 sayılı İş Kanununun 25/11 g-h md göre iş sözleşmesinin feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir.
  Davalı davacının kadrolu işçi olduğunu, yaptığı görevin 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi kişilerin çalışabileceği bir iş olması nedeniyle bu durumun düzeltildiğini, davacının görevlendirildiği yeni yerinde başlamadığı için iş sözleşmesinin feshedildiğini savunmuştur.
  Mahkemece davacının idare amiri sıfatı ile kadrosuz olarak çalıştığı, iş değişikliğinin esaslı bir değişiklik olduğu, davalının davacının neden görevden alındığını kanıtlayamadığı, davacının görevlendirildiği işe başlamadan yerine başka eleman alındığı için feshin geçersiz olduğu gerekçesiyle davanın kabulü ile feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiştir.
  Karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Davalı davacının çalıştığı pozisyonda memur sıfatına sahip kişilerin çalışabileceğini ileri sürmüştür. Bu nedenle 657 sayılı Kanuna tabi personeli gösterir kadro cetvelinin getirtilip bu husus kesin olarak saptanmalıdır. Ayrıca davacının yerine atanan kişinin anılan kapsamda olup olmadığı da belirlenmeli ve idare amirinin 657 sayılı Kanun kapsamında ya da idari sözleşmeye tabi olarak kamu personeli statüsünde çalışması gerektiği ortaya çıkarsa bu durumun davacının geçmişte yasaya aykırı biçimde idare amirliği görevinde çalıştırılmasının davacıya bir hak bahşetmeyeceği gözetilmelidir.
  Davacının iş sözleşmesi ve işyerinde uygulanan toplu iş sözleşmesinde işçilerin görev yerlerinin değiştirilmesine ilişkin bir düzenlemeye yer verilip verilmediği de saptanmalı, görev yeri değişikliği bu yönden de inceleme ve değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Yukarıda değinilen araştırma ve incelemeler eksiksiz şekilde yapıldıktan sonra tüm deliller yeniden değerlendirmeye tabi tutularak sunucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA,
  peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 10.12.2010 gününde oybirliğiyle
  karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ