• YARDIMCI İŞLERİN ALT İŞVERENE VERİLMESİ

   
  YARGITAY
  22.HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2011/13682
  2012/6263
  03.04.2012
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/ 2, 18-21
     
  • YARDIMCI İŞLERİN ALT İŞVERENE VERİLMESİ
  • YENİDEN YAPILANDIRMANIN KURAL OLARAK GEÇERLİ FESİH NEDENİ OLUŞTURDUĞU
  • İŞÇİNİN BİR BAŞKA İŞTE DEĞERLENDİRİLMESİNİN OLANAKLI OLUP OLMADIĞININ ARAŞTIRILMASININ GEREKMESİ
   


  ÖZETİ Dosya içeriğine göre davalı işveren ulaşım hizmetlerinin dışarıdan satın alma yoluna gidildiğini, bu sebeple iş sözleşmesinin feshedildiğini ileri sürmüştür. İdari hizmetleri sözleşmesine göre davalı şirketin ulaşım hizmetlerini dava dışı bir firma ile yaptığı sözleşmeyle temin ettiği anlaşılmaktadır. Yardımcı iş niteliğindeki işin alt işverene verilmesi bir nevi yeniden yapılanma olup, kural olarak fesih için geçerli sebep teşkil eder. Bu durumda, davacının diğer bölümlerde değerlendirilme imkânının olup olmadığına göre sonuca gidilmesi gerekir. Davacının mevcut durumu ya da kısa bir eğitimle yapabileceği iş olup olmadığı, bu tür işe fesihten kısa bir süre önce ve sonra yeni işçi alınıp alınmadığı araştırıldıktan sonra feshin geçerli sebebe dayanıp dayanmadığına karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalı olmuştur
   
               

              Davacı işçi, iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haksız olarak feshedildiğini ileri sürerek; feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini, işe başlatılmama halinde ödenmesi gereken tazminat ile boşta geçen süre ücretinin belirlenmesini istemiştir.
              Davalı işveren, idari hizmetlerinin dışarıdan satın alınmasına karar verilmesi nedeniyle ulaşım yetkilisi olarak çalışan ve başka bir bölümde değerlendirme imkânı bulunmayan davacının iş sözleşmesinin feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuştur.
              Mahkemece, işveren tarafından işçinin iş sözleşmesinin geçerli sebeple feshedildiği ispat edilemediği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.
              Somut olayda davalı bankada ulaşım yetkilisi olarak çalışan davacının iş sözleşmesi muhaberat hizmetleri, şoförlük, iletişim hizmetleri ve santral hizmetleri gibi bazı idari hizmetlerin bu alanda faaliyet gösteren bir firmadan alınmasına karar verildiği, bankanın organizasyon yapısının buna göre yeniden düzenlendiği ve bu organizasyon değişikliği nedeniyle feshedilmiştir.
              Dosya içeriğine göre davalı işveren ulaşım hizmetlerinin dışarıdan satın alma yoluna gidildiğini, bu sebeple iş sözleşmesinin feshedildiğini ileri sürmüştür. İdari hizmetleri sözleşmesine göre davalı şirketin ulaşım hizmetlerini dava dışı bir firma ile yaptığı sözleşmeyle temin ettiği anlaşılmaktadır. Yardımcı iş niteliğindeki işin alt işverene verilmesi bir nevi yeniden yapılanma olup, kural olarak fesih için geçerli sebep teşkil eder. Bu durumda, davacının diğer bölümlerde değerlendirilme imkânının olup olmadığına göre sonuca gidilmesi gerekir. Davacının mevcut durumu ya da kısa bir eğitimle yapabileceği iş olup olmadığı, bu tür işe fesihten kısa bir süre önce ve sonra yeni işçi alınıp alınmadığı araştırıldıktan sonra feshin geçerli sebebe dayanıp dayanmadığına karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması hatalı olmuştur.
              SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 03.04.2012 gününde oybirliğiyle karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ