• VERİLEN CEZANIN FİİLLE ORANTILI OLMASI

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İş.K/13,14,17
   
  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
                                
  Esas No: 2004/24264
  Karar No: 2005/13004
  Tarihi: 13.04.2005         

  l VERİLEN CEZANIN FİİLLE ORANTILI OLMASI
  l HAKSIZ FESİH
  l KIDEM İHBAR TAZMİNATI

  ÖZETİ: Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının site içerisinde görevi icabı dolaşmakta iken telsizin odasından bir başkası tarafından alınıp birkaç gün sonra bulunduğu anlaşılmaktadır. Davacının hizmet süresi, olayın oluş şekli itibarıyla verilen cezanın fiille orantılı olması gerekir. Kaldı ki davacının bu eylemi doğruluk ve bağlılığa uymayan bir davranış olmadığı gibi işverene bir zararda vermemiştir. Bu durumda davacının ihbar ve kıdem tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken mahkemece reddi hatalıdır.

  DAVA: Davacı, kıdem, ihbar, kötü niyet tazminatı ile maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Davacının işyerinde güvenlik elemanı olarak çalışmakta iken yerinde bulunan telsizi kaybetmesi nedeniyle iş akdinin işverence feshedildiği uyuşmazlık konusu değildir. Dosyadaki bilgi ve belgelerden davacının site içerisinde görevi icabı dolaşmakta iken telsizin odasından bir başkası tarafından alınıp birkaç gün sonra bulunduğu anlaşılmaktadır. Davacının hizmet süresi, olayın oluş şekli itibarıyla verilen cezanın fiille orantılı olması gerekir. Kaldı ki davacının bu eylemi doğruluk ve bağlılığa uymayan bir davranış olmadığı gibi işverene bir zararda vermemiştir. Bu durumda davacının ihbar ve kıdem tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken mahkemece reddi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 13.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ