• VEKALET AKDİ

   
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2012/18788
  2012/19672
  05.06.2012
  İlgili Kanun / Madde
  5521 S. İşMK/1
     
  • VEKALET AKDİ
  • İŞ MAHKEMENİN GÖREVSİZLİK KARARI VERMESİNİN GEREKMESİ
   
  ÖZETİ Davanın, İş Kanunu kapsamı dışında kalması halinde, mahkemenin görevsizliğine ve dosyanın görevli hukuk mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekir. Davanın esastan reddi usule aykırıdır.
  5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 1 inci maddesi uyarınca, İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında, iş akdinden veya İş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözüm yeri iş mahkemeleridir.
              Taraflar arasında işçi işveren ilişkisi olmayıp vekalet ilişkisi bulunduğuna yönelik mahkemenin tespiti yerindedir.
              Ancak, taraflar arasındaki hukuki ilişki dikkate alınarak davanın iş mahkemesinde görülemeyeceği değerlendirilmeden görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasına girilerek ret kararı verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir
   
               

              A) Davacı İsteminin Özeti:
              Davacı, davalının hukuk müşavirliği işlerini yaptığını sözleşmenin haksız feshi nedeniyle kıdem ve ihbar tazminatının  tahsilini talep etmiştir.
              B) Davalı Cevabının Özeti:
              Davalı, davanın reddini talep etmiştir.
              C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
              Mahkemece, davanın esastan reddine karar verilmiştir.
              D) Temyiz:
              Kararı davacı temyiz etmiştir.
              E) Gerekçe:
              Uyuşmazlık, taraflar arasındaki ilişkinin İş Kanunu kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve bu bağlamda iş mahkemesinin görevi noktasında toplanmaktadır.
  4857 sayılı İş Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince, 4 üncü maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine, işverenler ile işveren vekillerine ve işçilerine, çalışma konularına bakılmaksızın bu Kanunun uygulanacağı belirtilmiştir.
  İş Mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde iş davalarına bakmak üzere bir asliye hukuk mahkemesi görevlendirilir. İş davalarına bakmakla görevli asliye hukuk mahkemesine açılan dava "iş mahkemesi sıfatıyla" açılmamış ise, mahkeme görevsizlik kararı veremez. Bu durumda asliye hukuk mahkemesi tarafından, verilecek bir ara kararı ile davaya "iş mahkemesi sıfatıyla " bakmaya devam olunur.
              Davanın, İş Kanunu kapsamı dışında kalması halinde, mahkemenin görevsizliğine ve dosyanın görevli hukuk mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi gerekir. Davanın esastan reddi usule aykırıdır.
  5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 1 inci maddesi uyarınca, İş Kanununa göre işçi sayılan kimselerle işveren veya işveren vekilleri arasında, iş akdinden veya İş Kanununa dayanan her türlü hak iddialarından doğan hukuk uyuşmazlıklarının çözüm yeri iş mahkemeleridir.
              Taraflar arasında işçi işveren ilişkisi olmayıp vekalet ilişkisi bulunduğuna yönelik mahkemenin tespiti yerindedir.
              Ancak, taraflar arasındaki hukuki ilişki dikkate alınarak davanın iş mahkemesinde görülemeyeceği değerlendirilmeden görevsizlik kararı verilmesi gerekirken işin esasına girilerek ret kararı verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
              F) Sonuç:
              Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 05.06.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ