• UZUN SÜRELİ RAPOR NEDENİYLE FESİHİN İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNİN UYGULAMA ALANINA GİRMEMESİ

  İlgili Kanun/md:
  4857 s.İşK:18-21,25/1

  l UZUN SÜRELİ RAPOR NEDENİYLE FESİHİN
  İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNİN UYGULAMA ALANINA GİRMEMESİ
  ÖZÜ: Davacının ardı ardına aldığı rapor 130 günün üzerindedir. Dosya içeriğinden davalının feshinin Yasanın 25/1 maddesindeki koşullara uygun düştüğü anlaşılmaktadır. Böyle olunca aynı yasanın 18-21 maddelerinin olayımızda uygulama koşullan mevcut değildir.

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  ESAS NO : 2004/500
  KARAR NO: 2004/1490
  TARİHİ: 29.01.2004

  DAVA: Davacı, işe iadesine ve kıdem, ihbar tazminatı ile yıllık izin ücretinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacının hizmet akdinin feshinin, 4857 sayılı Yasanın 25/1 maddesi gereğince rapor sürelerinin aynı yasanın 17. maddesindeki bildirim sürelerini altı hafta aşması nedenine dayandırıldığı ve kıdem tazminatının da kendisine ödendiği anlaşılmaktadır. Davacının ardı ardına aldığı rapor 130 günün üzerindedir. Dosya içeriğinden davalının feshinin Yasanın 25/1 maddesindeki koşullara uygun düştüğü anlaşılmaktadır. Böyle olunca aynı yasanın 18-21 maddelerinin olayımızda uygulama koşullan mevcut değildir. Bu nedenle davacının işe iade davasının reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalıdır. Mahkemenin işe iadeye dair olan Kararının bozularak ortadan kaldırılması, 4857 s. Yasanın 20/3 maddesi gereğince aşağıdaki kararın verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.
  SONUÇ: 1) Gebze İş Mahkemesinin 18.12.2003 Tarih 2003/820 Esas-1085 Karar sayılı kararının bozularak ORTADAN KALDIRILMASINA,
  1. Davanın reddine
  2. Peşin harç mahsup edilerek 23.650.000 Tl harcın davacıya iadesine,
  3. Davacı tarafından yapılan mahkeme masraflarının davacı üzerinde bırakılmasına,
  4. Davalı kendisini vekille temsil ettirdiğinden 300.000.000 Tl vekalet ücretinin
   davacıdan alınıp davalıya verilmesine, peşin alının temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine kesin olarak 29.1.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ