• UYGULANMAKTA OLAN GREVİN YASA DIŞILIĞININ TESPİTİ

   
  YARGITAY
  7. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2013/19079
  2013/12558
  03.07.2013
  İlgili Kanun / Madde
  6356 S. STS/11,79
     
  • UYGULANMAKTA OLAN GREVİN YASA DIŞILIĞININ TESPİTİ
  • YETKİLİ MAHKEME
   
  ÖZETİ 6356 sayılı Yasanın Grev Lokavt Başlıklı 11. Bölüm, 71. Maddesinde “(1) Taraflardan her biri, karar verilen veya uygulanmakta olan bir grev veya lokavtın kanun dışı olup olmadığının tespitini mahkemeden her zaman talep edebilir. …” ve Görevli ve Yetkili Mahkeme başlıklı 79.Maddesinde ”(1) Bu Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar iş davalarına bakmakla görevli ve yetkili mahkemelerde görülür. Ancak yedinci ila on birinci bölümlerin
  uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için, görevli makamın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.”  ve yasanın 2/c maddesinde “Görevli makam:  İşyeri toplu iş sözleşmesi için işyerinin, işletme toplu iş sözleşmesi için işletme merkezinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü, aynı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün yetki alanına giren işyerleri için yapılacak grup toplu iş sözleşmelerinde bu işyerlerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü, birden fazla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün yetki alanına giren işyerlerini kapsayacak grup toplu iş sözleşmesi için ise Bakanlığı,” düzenlemeleri bulunmaktadır.
              Dava açıldığı  tarihte 2822 sayılı Yasa yürürlükte ise de, sonradan  yürürlüğe  giren 6356 sayılı Yasa  yetkili mahkeme  konusunda yeni hükümler  getirmiştir. 6356  sayılı  Yasanın  yetkili mahkemenin belirlenmesine ilişkin usule  ilişkin  hükümleri derhal uygulanması gerekeceğinden,   somut   olayda  yetkili mahkeme  6356 sayılı Yasa  hükümleri  nazara  alınarak belirlenmelidir.
   
   
               

             
              Dava Türü       : Grevin durdurulması


              Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davalılar vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:
                                    
              Davacı vekili dava dilekçesinde, 01.03.2010 tarihinde tespit isteyen işverene ait Taşucu-Kocapınar Köyünde bulunan mermer ocağı işyerinde çalışan davalı ve arkadaşlarının toplu hareket ederek bir takım usulsüz ve haksız gerekçelerle işyerinde işi durdurduklarını ve/veya işbaşı yapmadıklarını, bu nedenle işyerinde üretim ve işletmesel faaliyetlerin durduğunu, belirterek uygulanmakta olan grevin yasadışı grev olduğunun  tespitine karar  verilmesini  istemiştir
              Davalılar davanın reddine karar verilmesini istemişlerdir.
              Mahkemece, davanın kabulü ile 01/03/2010 tarihinde davacı şirkete ait iş yerindeki işçilerin iş bırakma şeklindeki eyleminin TSGLK anlamında yasa dışı eylem olduğunun tespitine karar verilmiştir.
              Dosya içeriğine göre, taraflar arasında hangi iş mahkemesinin yetkili olduğu konusunda uyuşmazlık vardır. 
              2822 sayılı Yasanın 46.Maddesinde “Karar verilen veya uygulanmakta olan bir grev ve lokavtın kanun dışı olup olmadığının tespitini, uyuşmazlığın tarafı olanlardan her biri 15 inci maddeye göre yetkili iş mahkemesinden her zaman talep edebilir. Mahkeme bir ay içinde karar verir. Verilecek karar, tarafları ve işçi ve işveren sendikasının mensuplarını bağlar ve ceza davaları için de kesin delil teşkil eder.” ve  aynı  yasanın 15. Maddesinde “Kendilerine 13 ve 14 üncü maddeler uyarınca gönderilen tespit yazısını alan işçi veya işveren sendikaları veya sendika üyesi olmayan işveren, taraflardan birinin veya her ikisinin gerekli yetkiyi haiz olmadıkları veya kendisinin çoğunluğu bulunduğu yolundaki itirazını sebeplerini de göstererek yazının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren altı iş günü içinde işyerinin bağlı olduğu bölge müdürlüğünün bulunduğu yerdeki iş davalarına bakmakla görevli mahkemeye yapabilir. Toplu iş sözleşmesi birden fazla bölge müdürlüğünün yetki alanına giren işyerlerini kapsadığı hallerde itiraz Ankara’daki iş mahkemesine yapılır. İşletme toplu iş sözleşmesi için itiraz, işletme merkezinin bulunduğu yerdeki iş mahkemesine yapılır. …” düzenlemesi yer almıştır.
              07/11/2012 tarih ve 28460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6356 sayılı Yasanın Grev Lokavt Başlıklı 11. Bölüm, 71. Maddesinde “(1) Taraflardan her biri, karar verilen veya uygulanmakta olan bir grev veya lokavtın kanun dışı olup olmadığının tespitini mahkemeden her zaman talep edebilir. …” ve Görevli ve Yetkili Mahkeme başlıklı 79.Maddesinde ”(1) Bu Kanunun uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar iş davalarına bakmakla görevli ve yetkili mahkemelerde görülür. Ancak yedinci ila on birinci bölümlerin
  uygulanmasından doğan uyuşmazlıklar için, görevli makamın bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir.”  ve yasanın 2/c maddesinde “Görevli makam:  İşyeri toplu iş sözleşmesi için işyerinin, işletme toplu iş sözleşmesi için işletme merkezinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü, aynı Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün yetki alanına giren işyerleri için yapılacak grup toplu iş sözleşmelerinde bu işyerlerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünü, birden fazla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün yetki alanına giren işyerlerini kapsayacak grup toplu iş sözleşmesi için ise Bakanlığı,” düzenlemeleri bulunmaktadır.
              Dava açıldığı  tarihte 2822 sayılı Yasa yürürlükte ise de, sonradan  yürürlüğe  giren 6356 sayılı Yasa  yetkili mahkeme  konusunda yeni hükümler  getirmiştir. 6356  sayılı  Yasanın  yetkili mahkemenin belirlenmesine ilişkin usule  ilişkin  hükümleri derhal uygulanması gerekeceğinden,   somut   olayda  yetkili mahkeme  6356 sayılı Yasa  hükümleri  nazara  alınarak belirlenmelidir.
              O halde dosya kapsamı ve toplanacak deliller gözetilerek Medmar Mermer Madencilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş’nin işletmemi, işyerimi olduğu belirlenip, sonucuna göre yukarıdaki 6356 sayılı Yasa hükümleri uyarınca yetkili mahkeme belirlenerek sonuca gidilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi hatalıdır.
              SONUÇ:Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davalılara iadesine, 03.07.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ