• ÜYELİKTEN ÇIKARTMA CEZASININ ANCAK SENDİKA GENEL KURULUNCA VERİLEBİLECEĞİ

  İlgili Kanun / Madde
  2821 S.SK/18

  T.C
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ

  Esas No. 2010/30925
  Karar No. 2010/34411
  Tarihi: 23.11.2010                      

  l ÜYELİKTEN ÇIKARTMA CEZASININ ANCAK SENDİKA GENEL KURULUNCA VERİLEBİLECEĞİ
  l SENDİKA DİSİPLİN KURULUNUN UZUN SÜRE ÜYELİĞİN ASKIYA ALINMASI KARARININ ÇIKARMA NİTELİĞİNDE OLDUĞU
  l SENDİKA DİSİPLİN KURULU KARARININ GEÇERLİ OLMADIĞI

  ÖZETİ: Sendika disiplin kurulunun sendikanın tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen üyeler hakkında soruşturma yapıp üyelikten geçici ve sürekli çıkarma cezasından başka tüzüğünde belirtilen disiplin cezalarını verebileceği, üyelikten geçici veya sürekli çıkarmanın münhasıran sendika genel kuruluna ait bir yetki olduğu sonucuna varılır. Sendika veya konfederasyonun tüzüklerinde bu yetki genel kurul dışında başka bir organa verilmez. Sendika tüzük hükümlerinin yasaya aykırılığı halinde ise yasa hükmü uygulanır.
  Somut olayda 27.3.2009 tarihli Genel Merkez Disiplin Kurulu kararı ile 2008 yılında yapılan Sendika genel kurulu sonrasında sendika tüzüğüne göre yeniden genel kurul toplanacağı 2012 tarihine kadar üyeliğin uzun süreli askıya alınması kararı üyelikten çıkarma niteliğindedir. Bu nedenle sendika disiplin kurulunun davacı hakkında verdiği, sendika üyeliğinin ilk genel kurul tarihine kadar askıya alınmasına ilişkin kararının hukuki geçerliliği bulunmadığından davanın kabulü gerekirken reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.        
  DAVA: Davacı, davalı sendikanın disiplin kurulunun davacının sendika üyeliğinin askıya alınması hakkındaki kararının kaldırılmasına karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Ö.F.Tüfek tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı vekili Sendikanın Lüleburgaz Şubesi Disiplin Kurulu tarafından davacı hakkında disiplin incelemesi başlatıldığını, daha soma dosyasının Kristal İş Genel Merkezi Disiplin kuruluna gönderildiğini, 10.4.2009 tarihli genel merkez disiplin kurulu kararı ile davacıya kesin ihraç talebi ile genel kurula sevk edildiğinin ve sendika üyeliğinin askıya alındığının bildirildiğini, sendikanın olağan üstü genel kurul yapmak gibi bir gündeminin olmadığını, genel kurulun yaklaşık 3 yıl soma yapılacağını belirterek davacının sendika üyeliğinin askıya alınmasına ilişkin kararın kaldırılmasını istemiştir.
  Davalı vekili cevap dilekçesinde, yapılan soruşturma sonucunda, davacının üyeliğinin, 10.04.2009 tarihli Genel Merkez Disiplin Kumlu kararı ile ana tüzüğün emredici hükümleri çerçevesinde askıya alındığını ve ihraç istemiyle ilk genel kumla götürülmesine karar verildiğini, ancak Genel Kurul toplantısının henüz yapılmadığını, bu nedenle genel kurul toplantısının beklenmesi gerektiğini, davacının ana tüzükteki hükümlere ve sendikanın ilkelerine ve amacına açıkça aykırı davranarak kendisine düşen sorumluluğu yerine getirmediğini belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkemece davalı Sendika Disiplin Kumlunun davacı hakkında yapmış olduğu işlemler ve almış olduğu kararların usule ve Sendika Ana Tüzüğüne uygun olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
  Hüküm süresi içerisinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  2821 sayılı Sendikalara Kanununun sendika üyeliğinin sona ermesini düzenleyen 25. maddenin 3. fıkrasında "Üyenin sendika veya konfederasyondan çıkarılma kararı genel kurulca verilir " ile aynı yasanın disiplin kumlunun görev ve yetkilerini düzenleyen 18. maddesinin 2.fıkrasında da "...Disiplin Kumlu, sendika konfederasyonun tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen üyeleri hakkında soruşturma yapar, üyelikten çıkarma dışındaki tüzüğünde gösterilen disiplin cezalarını verir ve sonucunu genel kumla ve diğer ilgililere bildirir." hükümleri birlikte değerlendirildiğinde sendika disiplin kumlunun sendikanın tüzüğüne, amaç ve ilkelerine aykırı hareket ettiği ileri sürülen üyeler hakkında soruşturma yapıp üyelikten geçici ve sürekli çıkarma cezasından başka tüzüğünde belirtilen disiplin cezalarını verebileceği, üyelikten geçici veya sürekli çıkarmanın münhasıran sendika genel kuruluna ait bir yetki olduğu sonucuna varılır. Sendika veya konfederasyonun tüzüklerinde bu yetki genel kurul dışında başka bir organa verilmez. Sendika tüzük hükümlerinin yasaya aykırılığı halinde ise yasa hükmü uygulanır.
  Somut olayda 27.3.2009 tarihli Genel Merkez Disiplin Kurulu kararı ile 2008 yılında yapılan Sendika genel kurulu sonrasında sendika tüzüğüne göre yeniden genel kurul toplanacağı 2012 tarihine kadar üyeliğin uzun süreli askıya alınması kararı üyelikten çıkarma niteliğindedir. Bu nedenle sendika disiplin kurulunun davacı hakkında verdiği, sendika üyeliğinin ilk genel kurul tarihine kadar askıya alınmasına ilişkin kararının hukuki geçerliliği bulunmadığından davanın kabulü gerekirken reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 23.11.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ