• ÜST İŞVERENİN İŞE İADEDEN SORUMLU OLMAMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/2,18-21

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ                                                                         

  Esas No. 2005/3902
  Karar No. 2005/15430
  Tarihi: 03.05.2005         

  l ÜST İŞVERENİN İŞE İADEDEN SORUMLU OLMAMASI
  l ÜST İŞVERENİN 4 AYLIK BOŞTA GEÇEN SÜRE İLE İŞE İADE TAZMİNATINDAN ALT İŞVERENLE BİRLİKTE SORUMLU OLMASI
  l KÖTÜ NİYET TAZMİNATI

  ÖZETİ: Asıl işveren olan PTT Genel Müdürlüğü ile davacı arasında hizmet akdi bulunmadığından ve fesih PTT Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilmediğinden PTT Genel Müdürlüğü aleyhine işe iade kararı verilmesi doğru değildir. Asıl işveren PTT Genel Müdürlüğü alt işveren diğer davalının usulünce davacının müracaatına rağmen işe başlatılmaması halinde hükmedilecek 4 aya kadar ücret ve diğer haklar ile işe başlatmama tazminatından 4857 sayılı yasanın 2. maddesi gereğince sorumludur.

  DAVA: Davacı, feshin geçersizliği ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kabul etmiştir.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacının davalı alt işveren F Ltd.Şti.adına verdiği işe iade ve feshin geçersizliğine dair olan karar doğru ise de; asıl işverene olan PTT Genel Müdürlüğü ile davacı arasında hizmet akdi bulunmadığından ve fesih PTT Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilmediğinden PTT Genel Müdürlüğü aleyhine işe iade kararı verilmesi doğru değildir. Asıl işveren PTT Genel Müdürlüğü alt işveren diğer davalının usulünce davacının müracaatına rağmen işe başlatılmaması halinde hükmedilecek 4 aya kadar ücret ve diğer haklar ile işe başlatmama tazminatından 4857 sayılı yasanın 2.maddesi gereğince sorumludur. Açıklanan nedenlerle anılan yasanın 20/III.maddesi gereğince aşağıdaki şekilde hüküm kurulması gerekmiştir.
  HÜKÜM:
  1. Ankara 4.İş Mahkemesinin 4.11.2004 gün 2004/806-1436 sayılı kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,
  2. Davalılardan Fil-Tur Turizm Sanayi Hizmetleri Ltd.Şti.tarafından yapılan feshin geçersizliğine ve davacının Fil-Tur Turizm San.Hiz.Ltd.Şti.işyerine iadesine,
  3. Davacının PTT Genel Müdürlüğü aleyhine talep ettiği işe iade isteğinin reddine,
  4. Kararın kesinleşmesinden sonra davacının süresi içerisinde başvurusuna rağmen işe başlatılmaması halinde takdiren ödenmesi gereken tazminatın 4 (dört) aylık ücret olarak belirlenmesine,
  5. Mahkemece çalışılmayan süre için 2 aylık ücret ve diğer hakların davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine ilişkin karara karşı davacı temyiz yoluna başvurmadığından çalışılmayan süre için 2 aylık ücret ve diğer haklarının ödenmesi gerektiğinin tespitine,
  6. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  7. Davacı tarafından yapılan 32 YTL.mahkeme masrafı ile 350 YTL.vekalet ücretinin davalılardan alınıp davacıya verilmesine,
  8- Reddedilen miktara göre 350 YTL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalı PTT Genel Müdürlüğüne iadesine kesin olarak 03.05.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ