• ÜST İŞVEREN-ALT İŞVEREN

  İlgili Kanun / Madde
  1475 S.İş.K/1

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ                                                                             

  Esas No: 2004/20368
  Karar No: 2005/12913
  Tarihi: 11.04.2005          

  l ÜST İŞVEREN-ALT İŞVEREN
  l ÜST İVERENİN İŞÇİLİK ALACAKLARINDAN DAYANIŞMALI OLARAK SORUMLU OLMASI

  ÖZETİ: Dosya içeriğinden; davacının çalıştığı işyerinin asıl işverenin Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü olduğu, diğer davalı şirketlerin bu işyerinde alt işveren sıfatı ile dekabaj iş aldığı ve davacının alt işverenin işçisi olarak münhasıran bu işyerinde çalıştığı anlaşılmıştır. Böyle olunca davacının dava konusu alacağından davalılardan asıl işveren Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü de 1475 Sayılı Yasanın 1/ son maddesi gereğince sorumludur.

  DAVA: Davacı, kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai, ücret ile hafta ve genel tatil gündeliklerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı Çukurova AŞ.ile davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1. Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalı Çukurovanın tüm, davacının aşağıdaki bendlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2. Dosya içeriğinden ;davacının çalıştığı işyerinin asıl işverenin Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü olduğu, diğer davalı şirketlerin bu işyerinde alt işveren sıfatı ile dekabaj iş aldığı ve davacının alt işverenin işçisi olarak münhasıran bu işyerinde çalıştığı anlaşılmıştır. Böyle olunca davacının dava konusu alacağından davalılardan asıl işveren Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü de 1475 Sayılı Yasanın 1/ son maddesi gereğince sorumludur. Buna rağmen mahkemece yazılı şekilde anılan kurum hakkındaki davanın rededilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  3. Davacının kıdem tazminatı ve izin ücreti istekleri bir yıldan az çalıştığı gerekçesi ile rededilmiş ise de ;dosyadaki bilgi ve belgelerden özellikle tanık beyanlarından davacının 16.03.2002-07.04.2003 tarihleri arasında davalı işyerinde kesintisiz çalıştığı, hizmet süresinin bir yıldan fazla olduğu anlaşılmaktadır.Buna göre dava konusu kıdem tazminatı ve izin ücreti isteklerinin kabulü gerekirken reddine karar verilmesi hatalıdır.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 11.4.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ