• ÜCRETLERİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/18-21,34

  T.C.
  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ                                                                         

  Esas No. 2005/23047
  Karar No. 2005/29849
  Tarihi: 14.09.2005         

  l ÜCRETLERİN GÜNÜNDE ÖDENMEMESİ
  l ÇALIŞMAMA HAKKININ MAKİNALARI DURDURMA ANLAMINA GELMEMESİ
  l ÜCRETİN GEÇ ÖDENDİĞİNİN KANITLA-NAMAMASI
  l GEÇERLİ FESİH

  ÖZETİ: 4857 Sayılı Yasanın 34. maddesi gereği ücretlerin yirmi gün ödenmemesi halinde işçilere çalışmama hakkı verilmektedir. Somut olayda yirmi günlük gecikmenin varlığı kanıtlanamamıştır. 4857 Sayılı Yasanın 34/1 maddesi, ücretin ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçiye, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınma hakkı vermektedir. Ancak bu hak, işyerinde makineleri durdurmak şeklinde eylemlerle kullanılamaz.

  DAVA: Davacı,  feshin geçersizliği ve işe iadesine  karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacının ve diğer arkadaşlarının ücretlerinin on gün kadar gecikme ile ödenmesi sebebiyle 12.1.2005 günü 15.23 vardiyasında çalışan davacının çalıştığı makineyi durdurarak diğer işçiler ile işyerinin bir bölümünde toplantı yaptığı, uyanlara rağmen makinelerin çalıştırılmadığı dosyaya sunulan ve tanıklarca doğrulanan tutanak içeriklerinden anlaşılmıştır.
  4857 Sayılı Yasanın 34.maddesi gereği ücretlerin yirmi gün ödenmemesi halinde işçilere çalışmama hakkı verilmektedir. Somut olayda yirmi günlük gecikmenin varlığı kanıtlanamamıştır. 4857 Sayılı Yasanın 34/1 maddesi, ücretin ödeme gününden itibaren yirmi gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçiye, iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınma hakkı vermektedir. Ancak bu hak, işyerinde makineleri durdurmak şeklinde eylemlerle kullanılamaz.
  Açıklanan bu nedenlerle iş yasasının 4857 sayılı kanunun 20/3 maddesi gereğince aşağıda yazılı şekilde karar verilmiştir.
  HÜKÜM:
  1. Gebze İş Mahkemesinin 8.6.2005 tarih ve 81/301 sayılı kararının bozularak ortadan kaldırılmasına,
  2. Davacının davasının REDDİNE,
  3. Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
  4. Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
  5. Karar tarihinde yürürlükte olan tarifeye göre 350 YTL. vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya ödenmesine,
  6. Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine kesin olarak 14.9.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ