• ÜCRETİN YANLIŞLIKLA NET YERİNE BRÜT YAZILMIŞ OLMASI


  YARGITAY
  9. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
  2012/427
  2012/1247
  23.01.2012
  İlgili Kanun / Madde
  4857 S. İşK/32
   
  • ÜCRETİN YANLIŞLIKLA NET YERİNE BRÜT YAZILMIŞ OLMASI
  • KAZANILMIŞ HAK OLMAYACAĞI
    ÖZETİ Yerel mahkeme tarafından verilen ilk karar davacı-karşı davalı tarafından ücret açısından da temyiz edilmiştir. Dairemizin bozma sebebi bilirkişinin raporunun denetime elverişli olmamasıdır. Yoksa davacı-karşı davalının tespit edilen ücretine ilişkin her hangi bir bozma yapılmamıştır. Kaldı ki dinlenen davalı tanığı ve emsal ücret araştırması dikkate alınarak davacının ücreti belirlenmiştir. Bilirkişi de ücreti net 1.000 TL olarak kabul ettiğini, sehven brüt yazdığını beyan etmiştir. Bu durumda davalılar lehine kazanılmış haktan söz etmek mümkün değildir. Davacı-karşı davalının ücreti 1.000 TL net olarak kabul edilmeli ve işçilik alacakları buna göre hesaplanmalıdır.  Saptanan bu durum karşısında ve yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulduğunda, bozmaya yanlış anlam verilerek davacı-karşı davalının ücretinin brüt 1.000 TL olarak kabul edilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.  
               

  DAVA                       :Davacı ve karşı davalı, kıdem ve ihbar tazminatı, izin ücreti, fazla mesai, bayram ve genel tatil, hafta tatili ücret alacaklarının ödetilmesine, davalı ve karşı davacı ihbar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Yerel mahkeme, asıl davayı kısmen hüküm altına almış karşı davayı reddetmiştir.
  Hüküm süresi içinde davacı ve karşı davalılardan Akenerji Elektrik  Üretim A.Ş. avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi  İ.Tav tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  A) Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı-karşı davalı, davalılardan Odakteks Şti.'nin taşeronluğunu yaptığı diğer davalı Ak Enerji A.Ş.'nin işyerinde boru hattı döşeme işinde 06.02.2002 tarihinde formen olarak çalışmaya başladığını, iş akdinin davalı  işverence 30.09.2004 tarihinde haksız olarak son verildiğini, işçilik haklarının ödenmediğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti ile ulusal bayram-genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  B) Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı-karşı davacı Odateks İnşaat Montaj Tesisat San. Tic. Ltd. Şti., davacının iş akdinin gerek 1 yıldan az sürmesi gerekse işçinin nedensiz iş yerine gelmemesi üzerine sona erdiğini, kıdem tazminatını talep etmesinin hukuka aykırı olduğunu, fazla mesai yaptığı iddiasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, bayram ve genel tatil ile hafta tatili ücretleri konusundaki iddialarını kabul etmediklerini, çalışmaları karşılığında tüm ücretlerinin ödendiğini belirterek davacının davasının reddi ile davacı-davalının işe geri dönmesi için yapmış oldukları masraf, işi bırakmış olması nedeniyle uğramış oldukları zarar ile ihbar tazminatının tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
  C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
  Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalının iş sözleşmesini fesihte haksız olduğu gerekçesiyle davacı-davalı işçinin isteminin kısmen kabulüne, davalı-davacı işverenin isteminin reddine karar vermiştir.
  D) Temyiz:
  Kararı davacı-karşı davalı ile davalı Ak Enerji Şirketi temyiz etmiştir.
  E) Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre,  davalının tüm, davacı-karşı davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.                                                                          
  2-Davacı-karşı davalı bir kısım işçilik alacaklarının tahsili için dava açmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonucunda davacı-karşı davalının davasının kısmen kabulüne, davalı-karşı davacının davasının reddine karar verilmiştir. Kararı taraflar temyiz etmiştir. Davacının temyiz sebepleri arasında ücretinin 1.500,00 TL olmasına rağmen düşük ücretten hesaplama yapılması da vardır. Dairemiz tarafından yerel mahkemenin kararı fazla çalışma ücreti ve “bilirkişi davacının ücretini brüt 1.000,00.-TL olarak belirtmesine rağmen 1.395,60.-TL üzerinden hesaplama yapmış olup bu konuda düzenlenen bilirkişi raporunun denetime elverişli olmadığı” gerekçeleri ile bozulmuştur.
  Yerel mahkeme tarafından bozmaya uyularak bilirkişiden ek rapor alınmıştır.
  Bilirkişi 10.09.2011 tarihli ek raporunda “ davacının ücretinin 1.000 TL brüt olarak sehven yazıldığını, 1.000 TL net olan işçi ücretinin brütü olan 1.395,60 TL üzerinden hesaplama yapıldığını, bozma ilamından sonra hesaplamaların 1.000 TL brüt üzerinden yapılması zorunluluğunun bulunduğu” belirtilerek davacı-karşı davalı işçinin ücreti 1.000 TL brüt olarak kabul edilmiş ve buna göre hesaplama yapılmıştır. Dinlenen davacı-karşı davalı tanıkları davacı-karşı davalının, 1.500 TL, davalı-karşı davalı tanığı Ahmet Çoban ise 1.000 TL ücret aldığını beyan etmişlerdir. Yapılan emsal ücret araştırmasında da kaynakçı sertifikasına sahip bir işçinin 700-850 TL ücret alabileceği bildirilmiştir.
  Mahkemenin kararına dayanak yaptığı bilirkişi Şükran Ertürk tarafından davacının ücreti, tanık anlatımları ile odanın bildirdiği ücret tarifesindeki ücret esas alınmak suretiyle 1.000 TL brüt olduğu belirtilerek hesaplama yapılmıştır.
  Bozma sonrası alınan ek raporda ise bilirkişi, ücretin net 1.000 TL olduğunu, brüt ifadesinin sehven yazıldığını, 1.000 net olan işçi ücretinin brütü olan 1.395,60 TL üzerinden hesaplama yapıldığını beyan etmiştir.
  Yerel mahkeme tarafından verilen ilk karar davacı-karşı davalı tarafından ücret açısından da temyiz edilmiştir. Dairemizin bozma sebebi bilirkişinin raporunun denetime elverişli olmamasıdır. Yoksa davacı-karşı davalının tespit edilen ücretine ilişkin her hangi bir bozma yapılmamıştır. Kaldı ki dinlenen davalı tanığı ve emsal ücret araştırması dikkate alınarak davacının ücreti belirlenmiştir. Bilirkişi de ücreti net 1.000 TL olarak kabul ettiğini, sehven brüt yazdığını beyan etmiştir. Bu durumda davalılar lehine kazanılmış haktan söz etmek mümkün değildir. Davacı-karşı davalının ücreti 1.000 TL net olarak kabul edilmeli ve işçilik alacakları buna göre hesaplanmalıdır.  Saptanan bu durum karşısında ve yukarıda açıklanan maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulduğunda, bozmaya yanlış anlam verilerek davacı-karşı davalının ücretinin brüt 1.000 TL olarak kabul edilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  F) Sonuç:
  Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden dolayı BOZULMASINA,  23.01.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ