• ÜCRETİN YABANCI PARA OLARAK KARARLAŞTIRILMASI

  İlgili Kanun / Madde
  4857 S.İşK/32

  T.C
  YARGITAY
  9.HUKUK DAİRESİ

  Esas No:  2006/7889
  Karar No: 2006/12956
  Tarihi:      08.05.2006

  l ÜCRETİN YABANCI PARA OLARAK KARARLAŞTIRILMASI
  l YABANCI PARAYA UYGULANACAK FAİZİN O PARA İÇİN DEVLET BANKALARININ 1 YIL VADELİ MEVDUATA UYGULADIKLARI ORAN OLARAK BELİRLENMESİNİN GEREKMESİ

  ÖZETİ: İcra takip dosyası içeriğine göre davacının alacaklarını yabancı para cinsinden takip konusu yaptığı ve toplam alacağa %30 ve değişen oranlarda yasal faiz yürütülmesi isteğinde bulunduğu, davalı işverenin borcun tamamına ve ferilerine süresi içinde itiraz ettiği anlaşılmaktadır. İcra takibi ve itirazın iptali davasına konu borç yabancı para olduğuna göre 3095 sayılı Yasanın 4/a maddesi uyarınca devlet bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranının uygulanması gerekir. Mahkemece bu husus dikkate alınmaksızın yabancı para borcuna davacının talebi doğrultusunda ödeme günündeki Türk Lirası karşılığına takip tarihinden itibaren %30 ve değişen oranlarda yasal faiz uygulanması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

  DAVA: Davacı, itirazın iptali ve takibin devamı ile %40 icra inkar tazminatı isteğinde bulunmuştur.
  Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
  Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  1.Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2.Davacı işçi, bir kısım işçilik alacaklarının tahsili istemiyle açtığı kısmi davanın lehine sonuçlanıp kesinleştiğini, saklı tuttuğu fazlaya dair haklarını icra takibine konu yaptığını, davalının haksız olarak takibe itiraz ettiğini belirterek, itirazın iptali ve takibin devamı ile %40 icra inkar tazminatı isteğinde bulunmuştur.
  Davalı işveren, davacının icra takibine konu yaptığı alacakların karara bağlanmadığını, dava dilekçesinde belirtilen dava dosyasındaki bilirkişi raporuna itirazda bulunduklarını, davacının takibe konu yaptığı tazminat ve alacaklarının bulunmadığım, ayrıca yargılamayı gerektirdiği için icra inkar tazminatı isteğinin reddedilmesi gerektiğini savunmuştur.
  Mahkemece davacının isteği doğrultusunda hüküm kurulmuş, karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  İcra takip dosyası içeriğine göre davacının alacaklarını yabancı para cinsinden takip konusu yaptığı ve toplam alacağa %30 ve değişen oranlarda yasal faiz yürütülmesi isteğinde bulunduğu, davalı işverenin borcun tamamına ve ferilerine süresi içinde itiraz ettiği anlaşılmaktadır. İcra takibi ve itirazın iptali davasına konu borç yabancı para olduğuna göre 3095 sayılı Yasanın 4/a maddesi uyarınca devlet bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranının uygulanması gerekir. Mahkemece bu husus dikkate alınmaksızın yabancı para borcuna davacının talebi doğrultusunda ödeme günündeki Türk Lirası karşılığına takip tarihinden itibaren %30 ve değişen oranlarda yasal faiz uygulanması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 8.5.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.


   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ