• ÜCRETİN YABANCI PARA OLARAK KARARLAŞTIRILDIĞI DURUMLARDA ÖDEME TARİHİNDEKİ RAYİCE GÖRE TÜRK PARASI İLE ÖDEME YAPILMASININ GEREKMESİ

  YARGITAY
  22. HUKUK DAİRESİ
   
  Esas No.
  Karar No.
  Tarihi:
   2017/9643
  2018/21
  15.01.2018
  İlgili Kanun / Madde

  4857 S. İşK. /32


   
     
  • ÜCRETİN YABANCI PARA OLARAK KARARLAŞTIRILDIĞI DURUMLARDA ÖDEME TARİHİNDEKİ RAYİCE GÖRE TÜRK PARASI İLE ÖDEME YAPILMASININ GEREKMESİ
   
  ÖZETİ   . 4857 sayılı kanunun 32. maddesine göre ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak, yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödeme yapılabilir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, her dönem için hesaplanan fazla çalışma alacağının o günkü rayice göre Türk Parası karşılığının hesaplanıp bu şekilde sonuca gidilmesi gerekirken, toplam tutarın Türk parası karşılığı alınarak hesaplama yapılması hatalı olup, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir .

                 
   
       
               
  MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi A. S. Özkılıç tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
  Davacı İsteminin Özeti:
  Davacı vekili, davacının iş akdinin haklı bir neden olmadan feshedildiğini belirterek ihbar tazminatı ve fazla çalışma alacaklarının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
  Davalı Cevabının Özeti:
  Davalı vekili davanın reddini savunmuştur.
  Mahkeme Kararının Özeti:
         Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
  Temyiz:
  Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
  Gerekçe:
  1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
  2-Taraflar arasında fazla çalışma alacağının hesaplanmasına ilişkin uyuşmazlık bulunmaktadır.
  Somut uyuşmazlıkta, davacının aylık 1.416,67 Euro ücret aldığı anlaşılmaktadır. 4857 sayılı kanunun 32. maddesine göre ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkak, yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödeme yapılabilir. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda, her dönem için hesaplanan fazla çalışma alacağının o günkü rayice göre Türk Parası karşılığının hesaplanıp bu şekilde sonuca gidilmesi gerekirken, toplam tutarın Türk parası karşılığı alınarak hesaplama yapılması hatalı olup, hükmün bu nedenle bozulması gerekmiştir.
  Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 15/01/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.   

© 2019 - ÇALIŞMA VE TOPLUM DERGİSİ